KR4d0413 自堂存藁-宋-陳杰 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 提要
 自堂存藁四巻  别集類三宋/
  臣等謹案自堂存藁四巻宋陳杰撰厲鶚宋
  詩紀事載杰字夀父分寧人淳祐十年進士
  制置司屬官有自堂存藁然鶚僅録其題梅
  壇毛慶甫雲悦樓詩一首云出梅仙事實則
  實未見其集故所載爵里亦不能具其始末
[000-1b]
  今從永樂大典裒輯遺篇尚得四巻以其詩
  語考之四言古詩中春日江永諸篇自註曰
  端平以來是當理宗之初已能吟咏其年當
  在二十左右下距帝㬎徳祐乙亥凡四十二
  年則宋亡時已近六旬閒艤記之末署延祐
  二年七月是嵗乙卯上距宋亡又四十年則
  杰年已在百嵗外不應如是之夀考時代似
  不相及又閒艤記末稱使其子樵書而刻之
[000-2a]
  元鹿皮子陳樵實婺州東陽人里籍亦不相
  符是記殆陳樵之父所作永樂大典誤題杰
  名歟然觀集中重過西湖感事諸篇則為宋
  之遺老入元尚在固可無疑也集中有和大
  閫芍藥讌詩作於淮南又有宣檄隨府詩稱
  泝楚三千里離淮第一程則先官淮幕後官
  楚幕與厲鶚所稱制置司属官語合又有與
  節東歸和同幕送行詩稱冝黜而陞愧在中
[000-2b]
  又有請代詩稱郡小凋殘最乂有乙丑元旦
  夀昌拜表詩則後亦守郡非竟終于幕僚厲
  鶚所載尚為未盡矣其詩雖源出江西而風
  姿峭蒨頗參以石湖劔南格調視宋末江湖
  一𣲖氣含蔬筍者戛然有殊在黄茅白葦之
  中不可不謂之翹楚據其戊辰重過弋陽石
  橋詩註葢與謝枋得相善又讀邸報諸作排
  斥姦諛語皆忠憤而和郭應酉詩自稱扶憊
[000-3a]
  効死客自杭來談江上師潰及京師非才誤
  著極為不平云云併附録郭詩而註曰郭後
  赴厓山其志節亦可想見則不徒詩之足傳
  也乾隆四十六年七月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官臣/陸 費 墀