KR4d0429 野趣有聲畫-元-楊公遠 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部五
 野趣有聲畫   别集類四元/
 提要
  臣/等謹案野趣有聲畫二巻元楊公逺撰公
  逺字叔明歙縣人是集前有咸淳中吴龍翰
  序稱一巻而此本二卷然至元乙酉方囘跋
  原本在上卷末所載囘溪道中一詩乃在下
  巻中使原為二巻則此跋不應介在其間使
[000-1b]
  集中原載此詩則囘又必不更錄其全文知
  原集止一卷而下巻為後人所續輯故又有
  丙戌初度詩在作跋後一年也其詩不出宋
  末江湖之格葢一時風尚使然然一邱一壑
  亦時有佳致以久無刋本故選宋元詩者多
  遺之明嘉靖丙申汪元鍚始得本於其族子
  瀚乃復傳鈔集中有至元二十二年乙酉生
  朝詩稱六十平頭慳兩嵗則是年為五十八
[000-2a]
  以長厯推之當生於理宗紹定元年宋亡時
  年已十九入元未仕當従周宻之例稱宋之
  遺民然集中春雪詩題下註己夘正月初三
  作正張世傑陸秀夫等蹈海捐生之歳而其
  詩有向曉披衣更擁衾略無一事惱胸襟語
  則是以宋之存亡付諸度外與前朝故老惓
  惓舊國者頗殊且入元以後干謁當路頌揚
  徳政之詩不一而足其未出仕當由梯進無
[000-2b]
  媒固不能與宻之終身遁跡者同日稱矣今
  繫之元人従其志也乾隆四十五年四月恭
  校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費墀
[000-3a]
野趣有聲畫原序
楊君家松蘿白嶽下園池林木蔚然大類魏野之居多
所得趣故其襟懷玉雪不涴㸃塵然天地間風月常新
煙雲不斷君磨墨濡毫畫難畫之景以詩凑成吟難吟
之詩以畫補足觀此一巻則知意匠經營亦良苦矣抑
作詩如市肆冕旒無人問當疇若顧虎頭畫維摩一日
責施十萬二日五萬乎予坐詩窮未之能畫今則自惜
君當自勉云咸淳六四一古梅吳龍翰拜手