KR4d0429 野趣有聲畫-元-楊公遠 (master)


[003-1a]
野趣有聲畫䟦
野趣楊叔眀舊與倡和閱前作倐十二年矣叔明能畫
能詩筆愈益老而鬚髪如漆獨道貌猶未老也豈胸中
有所養而然乎其無聲之詩當求米元章張彦逺輩評
之其有聲之畫如回溪道中山束溪流窄逕遷眼前景
物入詩無田中科斗古文字柳下舂鉏新畫圖巨室儲
茶供客販小旗誇酒誘人沽行行不記幾多里回首林
端日又晡此可謂五十六字溪山村落圗也起句便能
[003-1b]
摸寫山徑溪流偪側之勢科斗舂鋤二句生逼江西自
是兩幅竒畫儲茶誇酒一聯村落中賈區飲肆在紙上
歴歴可數尾句収拾淡靜却少留不盡之意全篇熟而
不腐新而不怪詩妙至此非胸中有所飬不能也予老
矣不能悉為提掇佳處舉其一足以知其餘焉至元乙
酉月良之朔謹書於孚舟亭