KR4d0437 水雲村槀-元-劉壎 (master)


[012-1a]
欽定四庫全書
 水雲村稾巻十二
       元 劉壎 撰
 祭文
 代祭陳樞密文
嗚呼鉅人長德孰盛盱邦猶洛社英巍巍堂堂宏頤二
老淸節直氣朅来太晚弗逮執摯惟矩齋翁如魯靈光
亦復不久歸白雲鄉猶幸千峯作擎天柱魁樞正明風
[012-1b]
悲䪥露公有鴻文寛平且柔儼類其人冠佩優游公有
達識著龜先見斟酌肯綮與世舒卷公有盛福四顧鮮
儔富貴備矣澹若無求嗚呼四願之疏世許以正晚節
告君人心天命五羊之歸南物不擕明月滿舟見者嗟
嘻心懐魏闕老益弗釋匪為衮裳為國一出古音/拙出必
調鼎乃遽騎箕造朝幾何丹旐翩飛僕也何人適仕洛
社屢瞻履舄布武堂下幸依耆雋驟失典刑傷嗟諸老
接踵凋零公之不出世遺感矣亦既出只哀哉止此椒
[012-2a]
漿桂酒敬酧一尊公兮歸來為歌招魂
 為吾母祭舅文
嗚呼人生至痛莫如逆境以老哭壯情何能忍兄弟同
處踰六十年如足如手曾無間言我遷郡城相距百里
山川雖隔心則孔邇旬無音信我思懸懸豈其病邪憂
慮萬千避難來歸幸聚匝月憐汝病深我心如噎尚期
小瘳怡怡優游竟夢一枕長往弗留我老心孤望汝送
死豈料此歸乃反哭汝嗚呼兄弟四人今䘮其三老懐
[012-2b]
悲酸情何以堪我有疾苦毎告吾弟我有肴核亦毎逺
寄凡得汝書我再四觀我書復汝聞汝亦歡汝常來城
惟恐汝去汝别我歸我泪如注而今而後永絶往來望
斷天涯獨雁聲哀三奠永決傷哉倒置桮中之酒皆吾
之泪
 自祭舅文
嗚呼幼依侍側事公如父公雖方嚴視甥猶子歲在丙
寅甥方締姻蹟則異處情誼益親戊辰如城公不忍别
[012-3a]
我每思公音問不絶公實愛我凡事必咨我毎感公奉
承弗辭去臘兵戈避地還里復欣侍公公則病矣公雖
伏枕見我輒興口不能言心若歡欣公疾已亟猶顧謂
曰以藥救我世無盧扁遂隔古今我實負公痛悔彌深
思公平生淚不可忍公如可贖何愛九隕垂三十年甥
舅圑欒永懐公恩令人心酸放牛馬走為助䘮望報公
止此逾覺悽愴素車在途丹旐在門高堂空空誰能反
魂一尊永決灑泣釋手哀哉此酒能復飲否
[012-3b]
 祭母文
嗚呼母子團欒四十餘年母今往矣兒無母憐兒憂誰
知兒病誰臆生我劬勞欲報罔極念昔幼日孤寡㷀然
撫育成人酸寒萬千孰知此悲惟毋與子兩心相通何
間生死母恩甚厚母望甚深兒學不達莫慰母心養志
多虧媿負吾毋兒罪通天天誅以斧日吉時良歸於髙
岡母不可留兒割肺腸母子平生決兹一奠哀哉痛哉
泉下相見
[012-4a]
 祭涂教授文名清甫/
惟公古心直道碩學雄辭臯比儼臨士喜得師共期三
載教雨其滋天乎奈何奄忽止斯悲夫藥餌缺於奉侍
棺斂出於有司雖定數之莫逃亦人事之多違内交一
年荷公心知遽隔幽冥泫然傷悲沿檄承乏暫踵蕭規
祖奠柩前檥舟江湄家山匪遙魂兮來歸已而已而哀
哉已而尚享
 
[012-4b]
 
 
 
 
 
 
 
 水雲村稾卷十二