KR4d0449 湛淵集-元-白珽 (master)


[001-1a]
欽定四庫全書
 湛淵集     元 白珽 撰
 西湖賦
杭之有西湖不獨如人之有眉目也如楚有金如蜀有
錦人得貴而玩之也凡水在天地間由山而出由地而
受為里合萬有六千奚止此水可誇絶於天地哉顧一
州一縣理所在水之東者皆西湖也潁有之松有之山
陽四明類有之獨在杭者齒響諸夏而筆騁羣彦是蓋
[001-1b]
有明珠玊樹不待斲而成大圭圓璧不待繅而貴者矣
是湖也發源南北之諸峯而風氣曼延乎東州之列岫
近而秦望逺而桐扣左龍飛之兩乳右鳳凰之孤咮勢
將合五州之芳澤集萬山之鮮溜豈惟武林之一泉武/林
即靈隠山也俗稱錢塘/門裏太乙宮小阜非能專此江北江南之秀原夫竒
狀天造勝境一作/麗景人為古稱圖畫之如則陋今曰蓬莱
之山亦非若欲知三歎望洋之盛當不憚登一覽衆小
之危悵天地之尤物何簡牒之偶遺於鄴侯之六井獲
[001-2a]
肇見於唐碑盪海濱一作/瀕之瀉鹵弭疾厲於羣黎今衍
之而為井十或通貫乎園池繼崇隄而節水將下塘而
注陂羌運漕而達河亦溉旱而涵瀰澤及田疇之廣乃
繼聞於太傅之記辭錢氏置千兵而設撩陳氏述古資
衆僧而繕治既大備於蘇公樹三塔於中流横六橋於
長隄復繼志於趙侯與□音/籌擴波光於板目續麯院之
一支亭館日增而月益崇築前䂓而後隨此特表其人
為之序廼以見夫天造之機南北兩峯亦有祠宇譬之
[001-2b]
龜蒙為望於魯皇妃保叔雙擎窣堵截羣峯之駿奔為
西湖之門户冠之以南屏襟之以赤土宮其湄以致齋
圃其墟而閲武煙霞乍舉白雲不去金鐘無聲玊岑有
數鵶雞延為向背靈鷲衍為胥附五峯飛来白猿蓮/花稽留月桂
列乎虎林三竺駢羅乎玊女按駝巘而巾子巍如帶束
一作/粟山而石甑酷似在水中央孤立一嶼遼鶴不来處
士誰與幸庾梅之猶昨惜陳柏之非古由四刹報恩智/果廣化
瑪/瑙負鰲而徙成太一祝釐之所復有寳蓮瑞石逺暎胥
[001-3a]
山之輔金地七寳南屏至此皆/敘遶湖山名翠瓦丹柱寫影乎水滸
凡此前後聯絡復多嶺隝葛公巳徃而丹井不改仙姥
旣去而慈雲如故二麥當風篁之衝臙脂割黄泥之據
萬松東接乎宮垣棲霞南沿乎岳墓紫坊鐵冶石人大
青之儔散不計其在處中有水竹青芝法華大悲桃花
瑞岡之相背巢溝龍駒之並馳詠呉王之楓木表金嫗
之楊梅抑不過因人煙之所聚曽不若朱野葛隝之得
人而竒洞則有龍泓香林水樂石屋呼理公之白猿避
[001-3b]
里人之蒼蝠煙霞後即蝙/蝠洞乾濕二洞在栖/霞嶺徃徃刓巖而嵌
谷雖形勢之或殊皆所以發湖光而增山渌泉石井潭
澗谷實繁釐為十八合為一源濯惠因之滄浪㺯金沙
之潺湲冷可洗耳甘可滌煩旁城有/甘泉坊禱白鱔而祠烏龍
記水魚龍/井而碑靈鰻限玊為池跳珠為軒香山六一參
寥東遷各井其井各泉其泉終歸于一作/乎一萬頃之湖
天若也一作/夫園池樓觀佛宮仙宇辯口不能殫其名巧
厯不能知其數余固拙於言辭始槩陳其洩露尚慮齊
[001-4a]
人不知有稷下徂丘徒知有管仲晏子湖詠維百先言
御園爰有聚景圖經所尊致坤宮之孝養據震位以生
蕃来四朝之游幸攬衆逺以平吞攬逺/堂名南有翠芳蘭栧
在焉御舟/名接蓬莱於中沚甘園有水/中蓬莱堂賓慧日於前軒北
有玊壺紅鵑尚存創於鄜王𨽻於慈元去環碧兮百櫂
隔水月兮一垣慶樂有梅闗桂林之勝珍鳥異獸之繁
内畜天鵞牯牛/𤣥鹿三尾龜等亭連棟為十錦碑蝕一作/角苔以千言記
南園之絶景扁西湖之洞天此皆始屬於禁籞又不但
[001-4b]
嘗錫之侯藩次則仰真珠之髙寒聽水樂之聲在髙寒/聲在
皆園中/堂名雲洞居下湖之左古栁列昭慶之外得萬景之
天全攬一作/擅九曲之紫翠萬景天全堂名/前有紫翠間亭總宜盡晴雨
之竒養樂集雕鎪之藝廖氏九經等/書鏤板其中梅岡班衣擇勝秀
野藹梅坡之緑隂逆一作/通花家之紅靄尚名苑與勝圃
滋角竒而鬭異矗不知其幾百十所所可言者特言其
最堂則有徳生溥泳飛之仁依光覺貪濁之迷偉觀興
頑懦之志湖山廣夀樂之基三賢先賢序列一隄表義
[001-5a]
夫節婦三十九人之樂石儼大人君子千載一心之令儀
閎雪江之講肆湖侊講堂/在新路褰氷壑之書帷金淵書堂/在南山下
居思真玉蓮舊名/一清翠樾九師者美尚可按跡於品題亭稱
冷泉旁連壑雷上有天香下有客兒花光巧於公輸通
𤣥掩於招提春雨為觀香月為隣水竹院落無邊風月
見天地心以總之皆賈氏/亭舘名池有湧金金牛白龜瑶池白
洋分占湖之四涯林塘之鑿花徑之構各擇其地各揭
其楣非窺園則莫知禮重崇報有國所祠夏禹據城隍
[001-5b]
之堞神胥峙輦道之陴旌金祝之奮忠慨朱蹕之蹈危
皆湖上捍禦/金兵死節者嘶府君之神馬游宰相之白衣海州死節
張/玘鄂國錫圭傳唄林於霍山之阜薦菊泉於嘉澤之墀
維廟食於百世皆功徳蒐於祀典一作/祝司非若倚草附木
徒禍福於六時陵墓則有后妃𦙍嗣之攢宮侯王君公
之塋碑朱少章之節旄已落馬三寳之壺蜂不飛和靖
贊寧花翁紫芝孫惟信/趙師秀皆炳乎山靈水秀一作/婓之濳輝
惟塔闕/  教也太乙奠福曜之臨闕/ 䖍先哲之
[001-6a]
闕/四聖顯應報隂相於中興三茅表忠見闡靈於内向
安晚峙玉一作/上清之下初陽臺玉清之上雲濤靈曜崇
真希夷明真神仙雖藏幽占爽隠顯於一作/乎此湖要不
若佛寺蘭若後先乎重山複水之廣松門九里袁公是
仁/敬七峯兩澗靈隠其中秀石竒木靈泉怪峯兼幽人
禪衲之盛將互見於累代能言之鉅公揵竺有三連甍
接墉觀自下而中而上始王囿而臻大士之宮神檜重
榮御梅猶紅草堂繞枕流之翠香林挂古藤之虹禮寳
[001-6b]
掌而登天巖瞻珠鬘而下乳峯前生仙而廣利普福/寺
月桂而洪鐘集慶/寺圓覺藏思陵之扆靈芝抱越王之弓
遡雲扉之幽窈顯慶/寺撫靈石之玲瓏演福/寺現長耳之妙
相演句麗之慈風南屏列家人之象瑞龍豁竒觀之胷
五百應真萬鈞巨釜畫廊絢日鐵塔挿空惟净慈為南
山衆刹之宗瑪瑙而坡鳥窠而叢佛三寸不為小樓十
三以龕其像佛百丈不為大舟萬斛以維之蹤借竹智
光埽缶中庸惟夀星為北嶺叢林之雄豈唐朝四百八
[001-7a]
十猶有存者而宋興幾三百載損益其中樓閣則豐樂
中峙據湖之㑹叢以亭榭附以闤闠魚莊曼衍栁洲縈
帶竹山城而可眺迎光張循王/園樓雲而不礙清曠專負山
之美南屏/山下先得俯近山一作/水之快即蘇公/望湖樓紅梅閣於孫
沔緑竹閣於居易巢居瘞杖於屏下四照挿峯于鏡外
二閣在/孤山上外如延賓望海蓬莱雲漢正遍海㑹顧層見迭
出之多而半為白鶴青鸞之所蔽皆在道宫/佛寺中也復有如虹
者六御筆仰題西泠處士宛武揚鬐斷橋非荒蘚之舊
[001-7b]
長橋有古木之依琮老金佛二橋在/天竺前節奔泉之所發行
春合澗條衆壑之攸歸餘則凌金跨玉斜斜整整將舉
趾而皆迷其或男帬女袿東游西汎畫舫蘭舟輕舠巨
艦各標令名明渌清泛金勝小而善疾寳瓶大而宜緩
明玉坐百客而有裕總勝列四筵而才半賞心汎渌百
花望月皺緑翻篙流蘇颭幔坐若室處行若物換值御
舟之游幸從水嬉之宣喚前金吾而不禁後天香之拂
靣鱗如翼如恍衆星拱辰於天河之畔非萬斛之能擬
[001-8a]
豈千丈之為筭史記船長千/丈謂積數也别有龍舟兩兩鼉鼓馮馮
花帽表於御愛繡袍見於神歆陳百戲於水面豎六標
於湖心一作/濱参前兩後三令五申觀者舟兩行如廣陌
迓者錦萬竿如長林五歩一亭酒斾茶裀笙歌沸騰軒
鞅紛紜栁行撲地花陣排雲梭門秋千出沒乎翠圍舞
衣歌扇周旋乎香塵新路習金鷄之跖郊祀大禮嵗則/御前百戲預于
南新路習/肆赦之藝祠山迎寳馬之羣二月八日迎七寳社馬社/祭于霍山張祠觀者甚盛
目不暇瞬步不得循想見進魚羮之宋嫂猶多呈鶴舞
[001-8b]
之優人翦羅飣採花之藍範飴為穿栁之鱗飾木兵於
小桁串家具於修筠篙矢激半空之霹靂紙鳶競九天
之經綸柘彈象弩畫棍髹盆踏混才潑巨/盆皆水戲羅襪凌波金
釵照春時固多攬紅拾翠之子亦豈無尋幽討勝之賓
此特言萬一於春九十之辰薰風動絃清和云始粲裏
湖之梔林拂夹塘之荷翠紫燕瞥過白鷗乍起早崔祠
之𥘉度磁州府君六月六日誕辰都人于/顯慶觀燒香已集湖中為避暑飲正盾日之方
熾水鏡濯髪謂善/泅者氷山厲齒移舟南向㩦衾夜䂀無人
[001-9a]
世之熱惱有月宮之寒意豔麗見於水如見於仙醲一/作
釀/鮮取諸舟如取諸市秋容不淡拒霜已紅映後開之
菡萏雜戰水之游龍剖霜柑於驄轡簪露菊於船篷西
山賦紅葉之句南山釂紫茰之鍾北風戒寒城人簡出
肉輦酒船亦無虚日延祥之紅白梅城呉阜之髙低雪
域寳騎躍長隄而蹴瓊瑶幔車穿名園而擿珠瓅是盖
四時之景不同亦各以見賞心樂事之不一爾乃旣聞
遨娱之盛請言風土之美水憑山而甘潔土得湖而豐
[001-9b]
泥菘葍取種於苕霅蓮芡移根於檇李紫芋青菰白藕
紅芰文鳬章鸝黄雀錦雉魚甜蠏香筍鮮芹脆松杉檜
栢参术蘭芷實鍾此湖山之秀故無物而不備矧佳氣
之磅礴至人材而尤異所謂傭兒販婦涵氷玉之不翅
况彼都人士褚陶晉人十三嵗作賦/才徳為張華所稱杜栖南齊人篤/孝為學士
文行全琮吴人父令賫米數千斛皆以/振飢貧者以功為大司馬許逺之忠義元
綘唐肅皆宋人有/功徳及物廣恩惠於民人伯玉姓禇南齊人隠/瀑布山累召不
至/君復抱孤貞於林翳禇氏世濟其美於大唐錢氏開
[001-10a]
國承家於五季顧歡郎蘭之豈弟宋齊間人以學術濟/人者由聞道而為
羅隠楊蟠之峻烈豈工詩而已矣惟此人物之盛不可
殫紀方外則郭文王復馬湘潘閬管歸真之流以發揮
其英聲法照贊寧道潛清順抱一子之徒以陶寫其清
氣時人但知游觀之可樂而不知景物縁人之可貴且
自有天地即有此湖羣峯注流底而成瀦尚念東漸於
海鹹惡所濡草木齧餘而色變山川薄久而氣殂所以
消沮沈昧之不已雖有此湖而如無於是築而防之使
[001-10b]
涇渭各得其所浚而闢之俾鳶魚各遂其初風無大浪
雨無奔湍將翺將翔以佃以漁以此知古人有功於此
水將舉一朝而利萬世以無餘何闕/寳正以還六龍南
渡搜勝抉竒重丹疊素致洞心駭目之觀非晴光雨色
之故彼徒知嵗增侈而月益奢至以釜銷金之為喻殊
不知神京不返憂勤聖宁千官展轉而擇棲萬姓彷徨
而懐土故思極耳目之娱而為安旦夕之具不然中原
豈無黄河泰山之雄觀花石艮嶽之竒趣日月云邁裵
[001-11a]
&KR0966瞻顧嗟居人游女不能不極盤游無度之歡而志士
仁人不能不興宴安鴆毒之慮咸淳庚午嵗作
 游後湖賦按此賦又載方回桐江續集/
三月廿又三日張鵬飛及方萬里李和之白廷玉汎湖
值雨各賦詩一首萬里曰隄栁春濃萬緑垂開懐消得
好風吹絶憐白也詩無敵共賞坡仙雨亦竒興欲狂時
呼酒急境當佳處任船遲豈無顧陸丹青手畫與人間
後世知余戲作小賦云
[001-11b]
栁絮化萍濃緑藏鶯不見其處止聞其聲此豈非春工
之極致歟湛然宴坐輕舟自行萬姿千態逺山縱横透
䟱簾而濕衣忽驟雨之若傾甫下矴而閉户才頃刻而
復晴白子酒稍酣矣奮髯而慷慨曰此何為者邪撫流
光之倏忽悟惨舒之不常於是誦趙抃表忠之奏歌蘇
仙薦菊之章彼割據於五季若錢氏之數王渺丘壟之
無迹愴松楸其可傷涸銀海而出金盌穴狐兎而上牛
羊豈不亦雄傑一時兮終若雍門之泣孟嘗賦梅處士
[001-12a]
妙解影香骨可以腐千古不忘鬱孤山其硉兀擁萬樹
之青蒼罔蔗節之遺恨保故封猶若堂天道茫茫一雨
一暘榮悴隆替柔剛微彰謂偶然不足芥蔕兮曰作善
降之百祥謂理有必可恃兮曷顔夭而蹠長二客方李
遨頭目張嗔無故而多事掇陳迹而揣量指金叵羅其
猶淺兮舉大白而浮一作/罰之觴白子曰不然老隂為六
老陽為九老則必變如屈伸肘惟知變者可與長久知
六之變固乃可守知九之變健不為首顧此湖中之舟
[001-12b]
與舟中之人寧常夀而不朽能畏謹以自修庶吉亨而
無咎幸乗時而過分負且乗兮致寇環綽約之蛾眉佩
金印而如斗管絃沸其前後紫緋奔其左右一旦不能
自保率同歸於石友蠢苗竄於三危防風積一作/横於九
畆曾不見或裸體以罩魚或跣足而踏藕侔帶索之榮
公甚泥塗之綘叟立層氷而弗寒茹野堇其適口無樂
亦復無憂不自知其不偶豈不勝於夢晉而疾顛者乎
此莊子所以不為廟犧而李斯所以憶上蔡之狗也舟
[001-13a]
且抵岸悉闢其牖賦詩各成肴核再取有化而無無化
而有雨晴晴雨紛糅結糾斯時也度夕陽猶未至於酉
多言數窮姑相與大笑盡樽中之酒
 吳季子墓
聖人如日月下照無黨私藏珠與韞玉所得自華滋恭
惟吴季子夙稟明睿姿近取子臧節逺紹泰伯基兩以
大國讓亷風起蠻夷觀樂義已燭挂劍心如飴時方尚
詐力子獨恪且祗時方事冦攘子獨甘棄遺孔子不到
[001-13b]
吴聞風重齎咨佳城介申浦采地亦在兹特書寄餘哀
豈不遐邇思惋惋龍蛇翥皎皎星日垂禹世懐道義取
舍實撃之寄言邦之人無但峴首悲
 題斬蛟橋
桓桓周將軍英烈照千祀少年知自艾成人一作/仁不惜
死射虎南山下斫潛北橋底騰拏三日夜灑血四十里
激波為嶽立揮刃電亦駛想當批鱗初見義不見水及
其立人朝矯矯中不倚文學既英發武事復霆起殱兒
[001-14a]
善醜正甘作忠義鬼至今有生氣耿耿耀青史蘇公百
世豪氣味有相似泊舟蛟川下洗石題所以平生疾惡
意十有二言裏豐碑刻祠宇詞翰晉二美二美固足珍
吾取不在是
 同陳太博諸公登六和塔
龍山古化城浮屠峙其巔開殿生妙香金碧森貝筵應
真儼若生倒飛青金蓮頭陀紺林叢導我丹梯縁初猶
藉佛日閟境鯈已𤣥回頭失誰何呌嘯衣相牽且復忍
[001-14b]
須㬰當見快意天嬌兒詫先登網户相鉤連炯若蟻在
珠九曲隨盤旋爛爛滄海開落落雲氣懸羣峯可俯拾
背閲黄鵠騫竒觀興懦夫便欲凌飛仙絶頂按坤維始
見南紀偏神京渺何許王氣須停一作/停須躔舟車集百蠻
島嶼通人烟一為帝王州氣壓三大千罡風灑毛髪鐸
語空蟬聯紅紅杏園花愧乏慈恩篇
 冷泉亭
靈山本清净一泉渟其中靈山孤飛来此水將無同山
[001-15a]
影壓不盡照見天玲瓏分明千尺氷不獨疑寒蟲京洛
多風塵到此一洗空炎寒無二心凛有操者風泊然守
空梵萬刼豈一作/無終窮驪山有温泉虚一作/曾築華清宮
 題松雪臨郭河陽溪山漁樂圖
逺山近山何歴歴下有長溪横一碧溪中亦有釣鰲手
此手不遮長安目野橋烟樹接草廬飛流如練懸空虚
截山白雲凝不去要人寫作巖居圖
 河南婦按輟耕録婦世為河南民家元兵下江南/婦被掠姑與夫行求數年得之河南婦已
[001-15b]
  嫁千户某饒於財情好甚洽視夫姑若塗人㑹/有㫖凡婦人被掠許銀贖敢匿者死某懼罪急
  遣婦婦堅不行夫姑留以俟婦閉其室弗與通/遂號慟頓絶而去行未百歩青天無雲而雷回
  視婦已/震死
從軍古云樂獲罪禱應難母望明珠復夫求破鏡完押
衙逢義士公主奉春官為報河南婦天刑不可干
 春日田園雜興月泉吟社第十八名唐/楚友即湛淵先生也
雨後散幽歩村村社鼔鳴隂晴雖不定天地自分明栁
處風無力蛙時水有聲幾朝寒食近吾事及躬耕月泉/吟社
[001-16a]
評曰前聮不束于題栁處蛙時一/聫題意俱足格調甚髙結亦不浮
 山中懐友
幾年音問絶此夕更闗情寒雨人孤坐殘燈鴈一聲干
戈猶故國貧病自空城惟有琴堪訴愁深彈不成
 清和
白苧漸相便因知物候遷空山一雨後小檻緑隂前鶯
在留春思人幽減晝眠此時風日好元不似梅天
 餘杭四月
[001-16b]
四月餘杭道一晴生意繁朱櫻青荳酒緑草白鵞村水
滿船頭滑風輕袖影翻幾家蠶事動寂寂晝關門
 遊宜興張公洞
天開福地據雄尊果老張公幾代孫一竅通天纔直上
千崖轉石已平吞山頭白鶴来無影石上青騾去有痕
我欲放身如脫屣仙凡一轍隔重閽
 净慈禪寺
奎額昭回龍屈盤入門已覺厭塵寰何當白髪三千丈
[001-17a]
来寄清風五百間帝子釜摇金㶑灎家人卦剔翠潺顔
西湖日日船如織半在南屏第一山
 湖樓玩雪
上湖十里捲簾中幻出瑶華一作/臺第一宮山勢蹴天銀
作浪栁行撲一作/横地玉為虹漁蓑鶴氅同為我一作/伍
舌羊羔不負公明日鳳池朝退蚤一鞭曾約試吟驄
 酒邊贈朱處士
烏葛唐巾白苧裘掃庭終夕共淹留醉中談論心猶壯
[001-17b]
老去歌歡淚亦流對客呈詩如獻佛課兒收橘當封侯
明年好理西風棹重約三呉爛漫遊
 遊天竺後山
山轉龍泓一徑深嵐煙吹潤撲衣巾松蘿掩映似無路
猿鳥徃来如有人講石尚存天寳字御梅嘗識建炎春
城中遮日空西望自與長安隔兩塵
 竹隂
占斷人間瀟洒地全身水墨畫篔簹非煙非霧一林碧
[001-18a]
似雨似晴三徑涼翠袖佳人黯空谷白髭道士隠南塘
數竿醉曰君須記移向西窓補夕陽
 題蘇東坡書楚頌並菩薩蠻滿庭芳詞卷後
南荒九死幸生還種樹書成手自刪赤壁夢難同楚頌
洞庭樂不減商山人生墮地少如意老子對天無愧顔
千古莵裘有遺恨斷珪殘璧自人間
 續演雅十詩
海青羽中虎燕燕能制之小隙沈一作/乗大舟關尹不吾
[001-18b]
海青俊禽也而羣燕縁撲之即/墜物受於所制者無小大也
草食押不蘆雖死元不死未見滌膓人先聞棄簀子漠/北
有名押不蘆食其汁立死然以他藥解/之即蘇華陀洗膓胃攻疾疑先服此
誰令珠玉唾出彼藜藿膓仁人不為寳良賈宜深藏和/林
有尼能吐/珠玉雜寳
嬰啼聞木枝羝乳見茅茹何如百年身反爾無根據漠/北
種羊角能産羊其大如兎食之/肥美嬰啼木枝見山海經所載
西狩獲白麟至死意不吐代北有角端能通諸國語角/端
[001-19a]
北地異獸也能人/言其髙如浮圖
纔脱海鶴啄已登方物輿仰面勿啾啾我長非僑如小/人
長僅七寸夫婦/二枚形體畢具
羯尾大如斛堅車載不起此以不掉滅彼以不掉死西/漠
有羯尼大於身之半/非車載尾不可行
八珍殽龍鳳此出龍鳳外荔枝配江䖴徒誇有風味謂/迤
北八珍也所謂八珍則醍醐&KR0034沆野駝蹄鹿唇駝/乳糜天鵞炙紫玉漿𤣥玉漿也𤣥玉漿即馬妳子
灤人薪巨松童山八百里世無奚超勇惆悵渡易水取/松
[001-19b]
煤於灤陽即今上都去上都二百里即古松/林千里其大十圍居人薪之將八百里也
兩駝侍雪立終日饑不起一覺沙日黄肉屏那足擬沙/漠
雪盛命兩駝趺其旁終夜不動用斷梗架片氊/其上而寢處於下煖勝肉屏且不起心兵也
 積雪峯訪梁道士劉大彬茅山/志作積金峯
驚羽穿林看細碎健輿繞石聴欹斜道人住近茅峯北
一簇樓臺五色霞
 湖居雜興八首
御舟初出賞春霏傳是諸王與后妃香霧漸深簾幙暗
[001-20a]
日斜微見淡黄衣
脉脉吹香屋角梅背風移燭小簾開鳯城幾日元宵近
一片簫聲水上来
龍舟曉發斷橋西别有輕舟兩兩隨春色可人晴較稳
酒家争出栁梢旗
相國平泉水竹居呉山一作/中花石世間無遊人馬上休
囘首一半春風在裏湖
雨後林塘夏亦秋一葫蘆酒在船頭醉来深入荷花去
[001-20b]
卧看青天飛白鷗
三賢猶得仰髙風冠服雖殊氣味同後五百年無繼者
桃花含笑夕陽中
車魚人散水風腥雨色涼分栁外晴囘首夕陽都落盡
忽然東向數峯明
萬樹芙蓉兩蘂宮秋風開遍水邊叢白墻遮盡紅墻出
只見紅墻一半紅
 翔泳堂酒邊堂在西湖/永夀寺
[001-21a]
環辭度得一作/出雪兒歌濃墨斜書碧玉柯醉折芙蓉薰
酒盞裏湖涼似外湖多
 題江貫道百牛圖
幾年散放桃林後餘四百蹄猶可騎攬鏡一作/境挂書多
自在能騎惟有一凝之
 題龔翠巖中山出遊圖
何處張弧鬼一車中山曾見夜蒐圖紛紛眼底朱成碧
後乗鍾家有此姝
[001-21b]
 玉清宮與趙達夫鮮于樞聯句二首宮在西湖錦/塢宋紹定初
  建/
湖光一作/田漠漠水禽飛達/夫堤栁斜斜帶夕暉樞/二月江
南好天氣珽/初陽臺上愜春衣樞/
巾子峰頭艤釣船達夫/初陽臺上坐鳴絃出雲髙樹明
殘日珽/過雨蒼苔泣細泉樞/絶俗誰能繼髙一作/遐躅凌
一作/虚我欲學飛仙達夫/還家正恐鄉人問珽/化鶴歸
一作/重来知幾年樞/
[001-22a]
 靈隠寺暮歸
山色晚蒼蒼山門下夕陽栴林飄槲葉新月到禪牀逕
出千峯秀亭廻一澗長淹留不可及露濕薜衣裳
 宿上天竺
名山倦游歷挂起手中藤佛國三生石天巖百嵗僧定
囘松院磬吟苦雪龕燈愧我心猶雜何因問二乗
 西湖訪古
隠約湖一作/湘山一㸃青秋風歸去阻雲程貝宮珠闕無
[001-22b]
尋處夜夜凌波哭月明
 山居懐林處士
昔有一作/在林處士結廬鄰峯巔年年不入城梅花有佳
聯童鶴三數口負郭十畆田弟姪列朝裾咸平好時年
人品既已髙奉養常充然嗟我何為者日用買山錢愛
詩不能佳未了區中縁空有一寸心羨殺處士賢飽看
貴人靣不若飢看天搥牀呼伯雅且此相周旋有田足
幾時卓哉坡翁言
[001-23a]
 題鄭子真畫四季詩意
紅杏緑楊永晝野服柴門散仙莫道無人知處東風都
在吟箋
蓮葉吹香澹澹扁舟撑港斜斜驚散一行白鷺西風捲
起梨花
 贈張知府周卿
人品中原説此翁雄文直氣耿心胸幾年天上張公子
今日雲間陸士龍来暮已聞歌五袴平反何翅禄千鍾
[001-23b]
相從愧落諸公後拭目西巖第一峯
 贈青龍任月山
傾盖相逢意已親風流儒雅邁同倫曾来東閣觀竒士
又向西湖見偉人放棹小溪梅皪皪敲棋深院燭燐燐
懸知後夜相懐切帆落胥山月一輪
 題洞霄宮藥圃
仙翁曾播植瓊圃尚敷榮春日祥光滿秋風瑞實成黄
精宜益夀萱草足忘情候採靈芝服還應羽翼生
[001-24a]
 蛾眉亭
秦赭鑿填石不受鞭箠考零落楚江滸相峙矗三島穿
松得細逕據一陵二小奔流浩浩來五色爛華藻至寳
地不惜絶境天所造誰言兩蛾黛功奪京兆巧終朝對
顰蹙似為今古惱然犀磯沉沉跨鯨月皎皎絲綸三千
丈蒙衝百萬櫂天風吹過夢多憂只空老今者吾與子
所惬在幽討供帳莫悤悤槃觴從草草雅琴鼓一再領
此風日好臨崖發清嘯倚樹或顛倒禮存玉帛外縱弛
[001-24b]
或一道興極不知歸白漚破晴昊
 李翰林墓
出城得佳山兩峰特竒詭一如植躬圭一峰拱而侍我
見猶愛之而况謫仙子孤墳在其下政爾直一死謫仙
真仙人出處見諸史豈敢傲吾君辛苦植唐祀嗟予偘
偘者塵土正如此停車不忍發載拜顙有泚仰止青山
髙清風與終始孰謂千載人不在天地裏
 題如鏡净講師房
[001-25a]
娱老林房世路賖塵埃飛不到袈裟西湖草木雖同土
北寺煙霞自一家静敞白閒翻貝葉閒輸赤仄養椒花
鑑光炯炯輝今古身後何須用五車
 春日重過如鏡上人房
憶昔敲門賦瑞筠鹿園佳話又重新屋頭能拓三三徑
林下知非陸陸人鑿沼何須晉康樂種蓀還憶楚靈均
老師鍊得心如鏡更把髙臺比月輪
 題惠山
[001-25b]
名山名刹大佳處紺殿翠宇開雲霞陸羽廼事已千載
九龍諸峯元一家雨前茶有如此水月裏樹豈尋常花
竒竒怪怪心語口無根柱杖任横斜
 題碧桃折枝
𤣥都千樹欲無枝全得春風爛漫吹曉露未晞紅郁郁
仙源長在日遲遲
 弔林處士墓
千古西湖見一賢斷碑猶在草芊芊人間豈少題梅者
[001-26a]
石上誰來酹菊泉陳柏墓門疑是宅唐衣廟貌望如仙
可憐遼鶴無消息寂寞春風二百年
 擊蛇笏
孔明廟前柏手版賊其枝枯秭無生氣衆目炫一時何
如孔公笏鉄面含霜姿虺蛇何足道正氣屢奸欺祥符
慶厯間豈無纖人斯聞之胆為落不在彼在兹聖學億
萬年聖源浩無涯八傳得巨源憤學求似之遺經與遺
物保䕶如嬰兒萬里去復逺見者咸齎咨况此一尺槐
[001-26b]
千載孔林思非無原壤杖非無少正鈹用舍各有時小
大各有施疇能起叚公共賦甘棠詩
 寄天香菴恬上人
門掩天香竹樹叢了無塵翳此心同東林社散圖空在
南國山多夢不通白草秋閒支遁馬黄沙春斷子卿鴻
思君記得逢君處一片歸雲海樹空
 岳武穆精忠廟
國勢已如此孤忠天地知死生同父子姦宄繫安危偃
[001-27a]
月無封檜栖霞有謚碑中原遺老在嵗嵗夢王師
 三月八日過西馬塍
散策好春日湖西古馬塍隂晴雖不定天地自分明栁
處風無力蛙時水有聲園家分半席問得御花名按此/首見
成化杭州府志中二/聯與田園雜興詩同
 過東寺
倚空樓閣競翬飛鐵鳳金鈴一望齊多少流民無片瓦
江南四月雨凄凄
[001-27b]
 止征婦哭
戰國曾聞挟兩戈病中軍不渡交河一身同為明庭死
死敵强于死病多
 大易集說序
易言吉凶悔吝進退存亡無非切已之用邇年以来談
易者棼棼藉藉三人是之一人非之則攘袂瞋目而與
之争謙卦謂何三人非之一人是之則揚眉頓足而為
之喜頤卦謂何嗚呼徒能言不能行易之道幾乎熄矣
[001-28a]
蘇臺俞玉吾樂貧安道華皓一節於易則不但能言之
又能行之輯先儒諸名家之善為是書條列臚分醇正
明白深有益於後學所居榜石澗學者稱石澗先生云
皇慶元年春將仕郎江浙等處儒學副提舉白珽序
 淮雲寺化縁序
佛廟之治有二補飭故物為二梵福崇建新製為三有
利崇建之利三謂入海安稳多獲重寳欲作寺且不貪
惜也噫凡天下事即以利而後有所為是名未離塵著
[001-28b]
雖然苟利一一切不間緇褐無論蒼雅皆宜有為但利
已不利於人利寡不利於衆豈徒塵著猶之貪惜可也
崑山太倉之陳涇前無寺自顧氏由淮而吳占地清曠
而通上人與師正庭結茅而棲焉且曰吾里崇明有永
寧而民日趨於善惜寺薄海隅濤齧風擊嵗虞欹墊欲
遷善地而未能也我佛創四廟兩塔或伽邪山或祗陁
園如白雲去来隨所止息無有方所若即此殊勝有所
建推原其本顔曰淮雲銳心善果日增月益克臻於有
[001-29a]
成不四三年紺樓翠宇翬飛金麗若就地涌出栴林嶷
嶷法輪囷囷食有堂寢有竂行有廡衍膏腴以豐巾鉢
闢崇深以繼薪水首踵寒暑之奉罔有或闕嗚呼今念
慈教徧天下招提蘭若如恒河沙數豈繫有無於太倉
一漚地哉徒以象教所至如日之無不照雲之無不覆
使人觀感興起為善者衆於國家政教與有助焉為是
縁果非了通其誰尚勉之哉至大庚戌正月旣望述
 跋顔魯公劉中使真蹟又名瀛州帖/
[001-29b]
瀛州帖視魯公他書特大而凛凛忠義之氣如對生面
非石刻所能仿彿也余生平獲見真跡二小字麻姑記
與此耳嘗有云桃源在何處乃見世道汙所以顔魯公
細書記麻姑事近荒忽時賢者適嬰多虞世降俗卑陋
假異境以明其志殆子欲居夷也雖魯公忠貫日月功
載旂常固不待善書名于代况筆精墨妙若是耶昔桓
彛渡江傷晉之弱及見王導輩語則知有托足之地余
於是觀公剪禽之帖亦知夫唐爝未熄歟史侯處厚尚
[001-30a]
義士也曠嵗月而得之既得之非尚義者不出示處厚
知所尚哉錢塘白珽題
 跋米海岳臨唐𤣥宗書鶺鴒頌
余生平見米氏真蹟將八九種皆晚年放縱之作其摹
學古人者惟諸石搨中見之墨跡不多得邇来得見此
帖然後知米氏之劍拔努張悉從小心翼翼中来也論
者謂元章之書沈著痛快超妙入神不亞於唐𤣥宗當
並肩齊驅耳何故摹之吁此以管窺天未知書之奥妙
[001-30b]
者也凡天下事最忌自滿器滿則盈舟滿則覆故狂夫
之言聖人擇焉君子戒於闕黨也况右頌筆法結搆遒
媚精神骨立不狃於世習得自然丰度亦有元章所不
能到者今截長補短更覺神韻不凡耳所謂至寳必百
鎔煉而後成者耶然元章摹書與他人異元章此帖與
他帖異將来必有肯余論者錢唐白珽
 趙臨禇書跋
禇公書&KR1158六朝衆長而成一家於代何獨枯樹賦而已
[001-31a]
子昂後五百年一振豪頃奪其符而代之豈規規學禇
而能之抑胸中有所謂&KR1158者也謂予不信有木居士在
 木齋王公孝感白華頌并序/
古孝親之感以致物之異多白故劉殷白雁林攢白烏
程袁師白狼梁文貞白兎而詩之素冠白華可見矣若
宇文周之王崇神草生庭以有徳感無情登之信史傳
以為祥不可誣也今木齋王史君孝母之徴著朱華白
實於離根去土之瓶盎此又因心之效貫於神明者錢
[001-31b]
塘白珽謹拜手為之頌曰
草木何知所知者天母也天只隔彼壤泉事死如生將
終身焉酌水獻花罔或不䖍潔白之感著于几筵徳有
所屆在爾象賢守富守貴孝忠則全國人稱頌一作/願
棠樹萱斂華就實遺訓乃宣播此徽烈本支永年
 
 
 湛淵集