KR4d0459 東庵集-元-滕安上 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部五
 提要
 東菴集四卷   别集類四元/
  臣/等謹案東菴集四卷元滕安上撰安上字
  仲禮定州人以薦除中山府教授歴禹城主
  簿徴為國子博士轉太常丞拜監察御史以
  地震上疏不得逹遂引疾去尋起為國子司
  業卒於官元史不為立傳其事實具見於姚
[000-1b]
  燧所作墓碣銘且稱其敏脩篤行學積其躬
  道行其家化及其鄉而呉澄文正集亦謂安
  上為人乃有學有行而有文者盖亦束脩自
  好之士也燧又稱所著有東菴類藁十五卷
  江西亷訪使趙秉政板之行世又有易解洗
  心管見藏於家而焦竑國史經籍志乃稱安
  上東菴稿十六卷與燧所紀卷數不合當由
  未見原集而誤近時顧嗣立作元詩選搜採
[000-2a]
  至數百家而安上之集闕焉則其佚久矣今
  從永樂大典中裒集編次得詩二百餘篇分
  為四卷其詩格以樸勁為主不免稍失之麤
  獷而筆力徤舉七言古詩尤有開闔排宕之
  致視元末穠豔纎媚之格全類詩餘者又不
  以彼易此矣考蘇天爵文類載有安上祭硯
  司業先生文一篇而姚燧亦謂其文一本理
  義辭㫖暢逹不為險譎非有禆世教者不言
[000-2b]
  是原集當兼載詩文惜永樂大典僅存其詩
  其文已無可考也乾隆四十六年九月恭校
  上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/陸 費 墀