KR4d0480 續軒渠集-元-洪希文 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部五
 續軒渠集目錄   别集類四元/
 卷一
  五言古風上
 卷二
  五言古風下
 卷三
  七言古風
[000-1b]
 卷四
  五言律詩
  五言排律
 卷五
  七言律詩上
 卷六
  七言律詩下
 卷七
[000-2a]
  五言絶句
  六言絶句
  七言絶句上
 卷八
  七言絶句下
 卷九
  詞調
 卷十
[000-2b]
  雜著
  臣/等謹案續軒渠集十卷元洪希文撰卷末
  數頁則其父巖虎詩也巖虎詩名軒渠集故
  希文集以續名然軒渠集斷爛不存故摭其
  遺詩依伐檀集例載於末前有希文自序嘉
  靖癸巳其七世族孫紹興知府洪珠請山隂
  蔡宗兖刋定宗兖序稱其以山澤之臞出山
  澤之語譬諸夏鼎商鬲華采雖若不足而渾
[000-3a]
  厚朴素之質使望之者知為古器今觀其詩
  純沿宋格於元季華縟之風明代堂皇之體
  迥焉不同而清遒激壯亦足落落獨行也巖
  虎字徳章號吾圃莆田人宋末嘗為敎諭希
  文字汝質號去華亦嘗官訓𨗳云乾隆四十
  二年八月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官臣/陸 費 墀
[000-4a]
續軒渠集原序
續軒渠集者洪西淙公祖遺之詩稿也一日出其稿以
示宗兖且曰是祖父子俱以詩鳴父詩曰軒渠集子詩
曰續軒渠集父集蠧爛不存子集楮墨僅具子孫㣲意
謂梓傳庶幾可乆惟君子公心酌之予未視其集無以
應也既繙閲數日廼復于西淙曰是儒博學而志於道
者其發之聲詩所謂以山澤之癯而出山澤之語也譬
諸夏彛商鬲華采雖若不足而渾厚朴素之質使望之
[000-4b]
者知為古器而自冺其雕巧之心也盍梓之以訓厥宅
里西淙曰惜父集之無傳也予曰父子一至祖孫一徳
子有文則可以知其父孫有謨則可以識其祖嘗聞軒
者開也渠者大也胸次悦豫之義東漢薊子訓之方言
也故父子相賢一家之軒渠矣祖孫相賢奕世之軒渠
矣謂軒渠之義見於詩章則可謂詩集盡夫軒渠之義
則不可也天地聖賢之心不能盡載方䇿而父子軒渠
之志公何獨得於意外乎西淙莞爾而不言續集詩五
[000-5a]
百餘首今抹去一百三十五首梓行四百三十五首類
分為十卷外附刻一卷作軒渠集者名巖虎字徳章號
吾圃續軒渠者名希文字汝質號去華山人俱宋末元
時莆田人西淙名珠字玉方二儒之七世族孫也今為
紹興郡牧嘉靖十一年嵗在壬辰秋七月吉山隂蔡宗
兖序
[000-6a]
續軒渠之作始於天厯戊辰館於游洋夀峯方氏也方
氏子淑年未志學予以講習餘力覃思於詩嵗頃得律
詩及絶詩古詩長短句五百首方氏子集以示予予目
閱舊稿時有佳處亦不可盡謂村舎學堂中語也因追
念先君子晚嵗試校㳺洋琴書日永燈火夜闌翁季談
及此事翁有軒渠卷帙行于世視予斯作徃徃竊肖之
然未免有具體而㣲之嫌兒子琦執筆侍而言曰請名
以軒渠續集可乎予曰汝大父之學我弗敢言今汝之
[000-6b]
請似也然續之義談何易易昔太史公執其子之手泣
而言曰予先周室太史也至於予而中衰廢聖徳而不
載滅賢士而不述汝復為太史則續吾祖矣厥後史遷
卒繼其志成其業以永其傳必如是然後可以言續談
何易易吁今予兹編使具眼者見将有貂不足之誚又
安敢學漢延夀先賦靈光耶筆以授之且以志吾過云
洪希文序