KR4d0480 續軒渠集-元-洪希文 (master)


[011-1a]
軒渠集
 吾圃翁軒渠詩原集散落不全其幸存者唯此/三詩二序耳附録以備後考
  賀祖母吳氏生朝呉魁君謀之從姊年九十六/四如監簿誌其墓在後泮
門右今朝列帨巾稱觥拜舞對爐薰兩髦暗合姜自誓
一味必為孫割分王羲/之九十六年今罕見二三百歳古
嘗聞丁晉/公語樽前喜極還生感安得萊衣笑語欣先祖記/玉樓矣
  希文請名其齋扁之曰緩葢取先賢勤謹和緩
  四事之一為賦一首
[011-1b]
古人示戒有弦韋取義名齋汝盍思怒在七情非易制
狂於三疾最難醫聖師氣象温而厲君子儀容舒以遲
一字書紳常自警宛如人誦武公詩
  希文枕邉談詩謂律詩易工夢中猶與之辯詩
  以折其非既覺忘其數字因足成之
  此下篇多不全至此篇亦末二句不/全惜哉此後篇數有空白即是破處
七步成詩語近諧壇荒李杜乏竒才僧敲未敢一言定
鳥過曽安幾字來
[011-2a]
  再題軒渠後集
徳章詩意新而事切句妥而對的儻假歳月亹亹逼樗
翁矣惜夫七言如自勉緩齋與希文談詩五言如擇交
謹獨示兒等作身法家教盡在於是韻語云乎哉希文
類藏于家材智豈下人者徳章雖亡不亡也
至大戊申立夏聱翁七十八筆此戊申乃元武/宗至大元年
  又序
三笑圖中着一詩人詩家固有笑也然而笑正自難賈
[011-2b]
大夫不能射雉不足以動其妻况他人乎吾圃洪先生
莆士巨擘蚤有賦聲得雋塲屋本出於古詩之流今觀
軒渠遺藁造語清新擇料亭當復以體物瀏亮之製發
為縁情綺靡之章使人一唱三歎永歌不足不知手之
舞之足之蹈之者而為之軒渠今其子緩齋紹聞衣徳
闕/  先生必含笑於神清之洞曰予有後弗棄
闕/   家之叔黨鄧禹不得而笑人矣東坡/子蘇
過字/叔黨
[011-3a]
元延祐第五戊午長生節日燕山阿嚕威書于莆陽