KR4d0486 中庵集-元-劉敏中 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部五
 提要
 中菴集二十卷  别集類四元/
  臣/等謹案中菴集二十卷元劉敏中撰敏中
  字端甫章邱人由中書掾歴官至翰林學士
  承㫖卒追封齊國公謚文簡事迹具元史本
  傳史載敏中中菴集二十五卷文淵閣書目
  作五冊不著卷數梁維樞内閣書目不載其
[000-1b]
  名則是時官書已佚明人藏書之家惟葉盛
  菉竹堂書目僅著于録亦無卷數黄虞稷千
  頃堂書目雖有其名而獨作三十五卷與史
  不符盖虞稷所列諸書乃徧徴各家書目為
  之多未親見其本故卷數多訛存佚不確未
  可盡援為據也蘓天爵元文類中僅載其賀
  正旦表忠獻王廟碑二首其他作則不槩見
  今從永樂大典所載蒐羅裒輯以類編次尚
[000-2a]
  可得二十卷則所佚者不過十之二三矣其
  詩文率平正通達無鈎章棘句之習在元人
  中亦元明善馬祖常之亞本傳稱其文理明
  辭備韓性原序亦謂其不藻繢而華不琢鏤
  而工户樞門鍵庭旅陛列進乎古人之作固
  不誣也史稱敏中為御史時劾權臣僧格為
  集賢學士時上書陳十事其文今皆不見集
  中殆已散佚集中有星變奏議皇慶改元奏
[000-2b]
  議則為本傳所未及盖史佚之其金石之文
  如巴延廟碑哈喇哈斯沙扎該丹達爾耀珠
  布哈爾李唐諸神道碑記大智全寺碑罔極
  寺碑皆承詔撰述之作今考元史哈喇哈斯
  傳即用敏中所撰墓碑然不載其在宗正時
  從世皇北廵猝遇亂突出破敵事又不載其
  在中書省時每退食延見四方賔使訪以物
  情得失吏治否臧人材顯晦年榖豐歉采可
[000-3a]
  行行之數語又度地置兩倉句兩字訛為内
  字沙扎該傳亦用敏中碑而其子丹達爾諭
  降襄陽取漢口破婺賊功不在沙扎該下而
  沙扎該傳末乃僅附其子昻阿喇名無一語
  及丹達爾事尤為舛漏盖元史倉猝成書疎
  脱實多不但重複割裂如顧炎武所譏則是
  集之存併可以訂史傳之訛異不徒貴其文
  章矣乾隆四十六年九月恭校上
[000-3b]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/陸 費 墀
[000-4a]
原序
聲音與政通而文詞者聲之寓也不觀夫大化之流行
哉一元所寓衆彚有得色激者為霆散者為風騫者植
者舒者吸者柔且縵者若金奏若萬鼓振而餘烏烏聲
萬不同其生物一也春出而發之三時奉而成之嵗功
以植元化以行然其機之發矢躍而輪運目不得瞬尚
可摶而執之哉於是神瞽度律均鐘則其自然而寓之
於數贊陽出滯修絜萬物始乎宇宙之間而伶倫之儔
[000-4b]
因之而不泯可謂盛矣若昔剏業之君體元出治千載
之下洋洋乎如倡而復歎之不足非有寓扵文辭之間
哉國家肇造區夏世祖皇帝昭顯文治若嵗之陽協風
自應當是時&KR0757觚簡奏技仗内者皆天下士所為文詞
皆足以荅鈞天之球而譜雲和之奏後世歎息瞻仰以
為不可及其乗風雲而流聲實者固已衆矣中庵劉公
以文學受簡知致身通顯朝廷典册鉅公銘誄所著為
多而集蔵扵家學者願見而不可得總管魏公公子壻
[000-5a]
也將刋以傳扵代余觀公之文不藻繢而華不琢鏤而
工不屈折條榦而扶疎茂好户樞門鍵庭旅陛列進乎
古人之作矣其所紀載足以裨太史之闕傳之後學傳
誦玩繹得以審中和之聲而窺聖人徳化之盛教思無
窮非其他别集所可擬也魏公俾性為之叙辭不獲謹
誦所聞附扵篇端年月日韓性序