KR4d0502 文獻集-元-黃溍 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部五
 文獻集    别集類四元/
 提要
  臣/等謹案文獻集十卷元黄溍撰溍有日損
  齋筆記已著録其為文原本經術應繩引墨
  動中法度學者承其指授多所成就宋濓王
  禕皆嘗受業焉濓序稱所著日損齋藁二十
  五卷溍殁後縣尹胡惟信鍥梓以傳又有危
[000-1b]
  素所編本為二十三卷今皆未見此本止十
  卷前仍冠以濓序然卷數減十之六則後人
  有所刋削非濓所序之本卷首題虞守愚
  張儉同校一行又題温陵張維樞重選會稽
  王廷曾補訂一行則二人又有所竄易併非
  儉所刻之本卷數不同有自來矣明人誕妄
  凡古書經一刋刻必遭一塗改數變之後遂
  失其真蓋往往如此然有所私損未必有所
[000-2a]
  私益雖殘缺不完尚可見溍之崖畧也乾隆
  四十六年十二月恭校上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
文獻集序
天地之氣日新而無窮文辭亦與之無窮蓋其升
降翕張俯仰變化皆一神之所為神也者形之而
弗竭用之而彌章氣之樞文之所囿也成周而上
六藝興焉禮不同乎春秋春秋不同乎詩詩不同
乎書書不同乎易成周以下諸家言雖不能如經
亦各以所學鳴龍門則異於河汾河汾則異於昌
黎昌黎則異於廬陵廬陵則異於伊洛夫豈欲騁
[000-3b]
異哉文與氣資神以生其勢則然也近代自寳慶之
後文弊滋極唯陳腐之言是襲前人未發者則不能
啓一喙精魄淪亡氣局荒靡澌焉如弱卉之汎緒風
文果何在乎逮入國朝羣工疊出□華而踐樸革&KR1935
以趨真爛然五色之文照耀於天下沿至先生號為
極盛先生之所學雝其本根則師羣經揚其波瀾則
友遷固沈浸之乆超然有會於心嘗自誦曰文辭各
載夫學術者也吾敢為苟同乎無悖先聖人斯可已故
[000-4a]
其形諸譔述委蛇曲折必鬯所欲言出用于時則由進
士第教成均典儒臺直禁林侍講經幃以文字為職業
者殆三十年精明俊朗雄蓋一世可謂大雅弗羣者矣
今之論者徒知先生之文清圓切密動中法度如孫吳
用兵神出鬼没而部伍整然不亂至先生之獨得者又
焉能察其端倪哉於戲蹄涔之水其流不能尋尺通河
巨海則涵浴日月一朝而萬變土鼓之聲其聞弗及百
武迅風驚霆則振撼萬物衡縱下上無幽而不被此無
[000-4b]
它神與不神也文辭之出與天地之氣相為無窮奈何
不河海風霆之若而瞡瞡蹄涔土鼓閒果誰之過也上
而六藝下而諸家言所倡雖有大小之殊其生色之融
液至今猶津津然是誠何道哉學者尚以是而求先生
也先生薨後之五年家藏日損齋藳共二十五卷縣大
夫胡君惟信恐其堙殁亟取鍥梓以傳謂濓嘗從先生
學俾為之序濓也不敏何足以知先生追念疇昔侍几
杖華川之上先生酒微酡歴論文辭原乎學術每至數
[000-5a]
百言自顧於道無聞溺志汗漫無根之域不足上承明
訓方將刻厲剔去陳腐以振華英而九京不可作矣俯
仰今古能無感乎姑誦所聞以書于篇端若先生所以
擅一代之盛者則不待序而後見也先生諱溍字晉卿
姓黄氏婺之義烏人其官序行業具見臨川危公所撰
神道碑銘兹不著門人同郡宋濓謹序