KR4d0514 雁門集-元-薩都拉 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部五
 雁門集    别集類四元/
 提要
  臣/等謹案㕍門集三卷集外詩一卷元薩都
  拉撰案薩都拉原作/薩都刺今改正薩都拉字天鍚號直齊
  其祖曰薩拉布哈案薩拉布哈原作/思蘭不花今改正父曰傲
  拉齊案傲拉齊原作/阿魯赤今改正以世勲鎮雲代居于雁
  門故世稱雁門薩都拉實蒙古人也舊本有
[000-1b]
  干文傳序稱薩都拉者譯言濟善也案薩都/拉蒙古
  語結親也此云濟善疑文傳以不諳/譯語致誤今姑仍原文而附訂于此則本以
  蒙古之語連三字為名而集中溪行中秋玩
  月詩乃自稱為薩氏子殊不可解又孔齊至
  正直記載薩都拉本朱姓非傲拉齊所生其
  説不知何據豈本非蒙古之人故不諳蒙古
  之語竟誤執名為姓耶疑以傳疑闕所不知
  可矣據所自序稱始以進士入官為京口録
[000-2a]
  事長南行臺辟為掾繼而御史臺奏為燕南
  架閣官遷閩海亷訪知事進河北亷訪經厯
  干文傳序則稱其登泰定丁夘第應奉翰林
  文字除燕南經厯陞侍御史于南臺以彈劾
  權貴左遷鎮江録事宣差後陟官閩憲幕與
  自序稍有不同然自序當得其實也虞集作
  傳若金詩序稱進士薩天鍚最長于情流麗
  清婉今讀其集信然楊瑀山居新話嘗辨其
[000-2b]
  宫詞中紫衣小隊諸語及今日春日詩中飲
  馬御溝之句為不諳國制其説良允然驪山
  詩内誤詠荔枝□何傷杜牧之詩格乎集本
  八卷世罕流傳毛晉得别本刋之併為三卷
  後得荻匾王氏舊本乃以此本未載者别為
  集外詩一卷而其集復完其中城東觀杏花
  一詩今載道園學古録中顯為誤入則編類
  亦未甚確然八卷之本今不可得故姑仍以
[000-3a]
  此本著録晉䟦又稱尚有無題七言八句百
  首别為一集惜其未見今距晉又百餘載其
  存佚益不可知矣乾隆四十六年十月恭校
  上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀