KR4d0532 野處集-元-邵亨貞 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部五
 野處集    别集類五元/
 提要
  臣/等謹案野處集四卷元邵亨貞撰亨貞字
  復孺淳安人至正間為松江訓導占籍華亭
  其仕履畧見於楊樞淞故述中今考集中有
  送族兄安仲還鄉序云至元中大父處州君
  以弗克終仕於宋晦迹華亭别業先子遂生
[000-1b]
  華亭至徳間大父歸葬故里先子弗克舉家
  去至今為華亭人則自其祖時已僑寓松江
  非亨貞始占籍樞所述猶未詳晰也是編本
  出上海陸深家深之孫郯以授稷而刋行之
  并所著蛾術詩選蛾術詞選為十六卷今詩
  詞二選世已無傳惟此本獨存共雜文六十
  八首亨貞終於儒官足蹟又不出鄉里故無
  雄篇巨製以發其竒氣而文章大致清利步
[000-2a]
  伐井然猶能守先正遺矩者案陶宗儀南村
  輟耕録載亨貞所作咏眉目沁園春詞二首
  雋永清麗頗得倚聲三昧蓋所長尤在於此
  惜詞選已佚今不可得而見矣乾隆四十二
  年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀