KR4d0534 金臺集-元-納延 (master)


[003-1a]
詩之義本於諷諭盖心欲有言而言不足以道志故假
於辭焉而辭也者欲其諭難言之志也然語澀而俚意
浮以近文采不足以動人立言易朽君子不由也余致
力於斯甚久未嘗敢以易心為之盖得於意者為難美
而修於辭者不失之過則不及以是而輟者十八九嗚
呼其難矣哉金臺集者友人合魯易之之詩也其詩百
餘篇森然若開羣玉之府圭璋琮璜各有列位辭語至
到而神與情詣動盪激越可歌可舞信乎其能諭諸人
[003-1b]
者余讀之再過因歎賞不已遂書所見於其篇末云至
正三年二月既望揭傒斯書
至正九年夏至日伯頁台哈布哈觀于持志齋
[003-2a]
易之至京師以詩名雄諸公問其道涂之所經耳目之
所屬山川風俗人情物態可喜可愕一發於詩然皆本
諸性情徵諸政教而不為烟雲月露之歸追風雅之遺
音振金石之逺響上而公卿大夫下而里閭韋布之士
莫不稱之一時之善為詩者亦莫之能過也余得其金
臺集若干首讀之彌月不厭古人云用功深者其收名
也逺詎不信乎易之果囉羅人在中國西北數千萬里
之外而能被服周公仲尼之道家故有閥閱勲勞可藉
[003-2b]
以取富貴而弃不就臞然一寒生專以詩鳴世亦奇偉
不羣之士哉今居越云至正辛夘史官新安程文書
[003-3a]
右金臺稾若干卷果囉羅君易之之所製也易之自㓜
篤學為詩既長訪古河朔厯覽山川以達其趣八年之
春余在京師與易之遇於故友會稽韓與玉氏相善也
與玉能書時金華王子充為古文易之與二人偕來江
南京師因目為江南三絶而易之所為詩尤傳誦士大
夫間余既歸久之易之亦橐其稾以歸復與余相會於
鄞則其友已傳刻之取一二篇以讀則慷慨悲歌而燕
趙之風聲氣習猶可想見及觀承㫖歐陽公祭酒李公
[003-3b]
侍講黄公故侍書虞公侍講揭文安公所為序引深評
逺論唯恐其不傳也其有得於此可謂難矣且詩自漢
魏而下至唐為盛而其間獨推杜甫氏以為不失風人
之㫖然其時先後若陳子昻髙適韋應物劉禹錫輩亦
各名家盖詩由人情生也情非有古今者特有至有不
至爾是故越人之曲敕勒之歌其托興寫物非素工於
辭者而操觚之士有不逮也何則情之所至而語至焉
則不求工而自工也故余謂易之之詩如潁州老翁西
[003-4a]
曹郎巢湖新鄉媪新隄等篇撫事感懷若不經意而盡
所欲言有得於風人之㫖者當不謝於古人况其所工
者復不下是兹固可信其必傳也雖然易之年未五十
平生故人多列官于朝而當急賢之時其能久於窮乎
韓子云天將和其聲以鳴國家之盛者意其有在於是
則嗣而刻之尚未艾也余姑識斯語以俟至正十五年
冬十月望淛河楊彞書
[003-5a]
易之金臺前稾余既序之矣及再至京師又得後稾一
卷為之論昔在成周之世采詩以觀民風其大小之國
千有八百西方之國豳得七篇秦得十篇而止夫以雍
州之域實在王畿自豳秦而西未見有詩豈其風氣未
開習俗不能以相通也歟易之果囉羅氏也彼其國在
北庭西北金山之西去中國逺甚太祖皇帝取天下其
名王與回紇最先來附至今百有餘年其人之散居四
方者往往業詩書而工文章易之伯氏既登進士第易
[003-5b]
之乃泊然無意於仕進退蔵句章山水之間其所為詩
清麗而粹宻學士大夫多傳誦之然則葛邏禄氏之能
詩者自易之始此足以見我朝文化之洽無逺弗至雖
成周之盛未之有也昔余客鄞為文送易之北來以為
祖宗取天下豐功大業宜制樂歌薦諸郊廟易之之才
足以為之聖君賢相制禮作樂豈終舍吾易之者哉臨
川危素在京師金臺坊書