KR4d0546 詠物詩-元-謝宗可 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部五
 詠物詩    别集類四元/
 提要
  臣/等謹案詠物詩一卷元謝宗可撰宗可自
  稱金陵人其始末無考相傳為元人故顧嗣
  立元百家詩選録是編于戊集之末亦不知
  其當何代也昔屈原頌橘荀況賦蠶詠物之
  作萌芽于是然特賦家流耳漢武之天馬班
[000-1b]
  固之白雉寳鼎亦皆因事抒文非主于刻畫
  一物其托物寄懷見于詩篇者蔡邕詠庭前
  石榴其始見也沿及六朝此風漸盛王融謝
  朓至以唱和相髙而大致多主于𨽻事唐宋
  兩朝則作者蔚起不可以屈指計矣其特出
  者杜甫之比興深微蘇軾黄庭堅之譬喻奇
  巧皆挺出衆流其餘則唐尚形容宋叅議論
  而寄情寓諷旁見側出于其中其大較也中
[000-2a]
  間如雍鷺鷥崔鴛鴦鄭鷓鴣各以摹冩之工
  得名當世而宋代謝蝴蝶等遂一題衍至百
  首但以得句相誇不必縁情而作于是别岐
  為詩家小品而詠物之變極矣宗可此編凡
  一百六首皆七言律詩如不詠燕蝶而詠睡
  燕蝶不詠雁鶯而詠雁字鶯梭其標題皆纎
  仄葢沿雍陶諸人之波而彌趨新巧瞿宗吉
  歸田詩話曰謝宗可百詠詩世多傳誦除走
[000-2b]
  馬燈蓮葉舟混堂睡燕數篇難得全首佳者
  其説信然四詩亦非出髙作顧嗣立録其四
  十首又摘其警句二十聨其中如筆陣之怒
  捲龍蛇雲霧泣長驅風雨鬼神驚則傷于麤
  豪螳螂簪之髩雪冷侵霜斧落髪雲低壓翠
  裳空則傷于凑砌亦未可言工緻特以格調
  雖卑才思尚艷詩教廣大宜無所不有元人
  舊帙姑存之備一體耳歸田詩話又曰曩見
[000-3a]
  邱彦能誦宗可賣花聲詩一首百詠中不載
  葢性既喜此一格則隨事成吟非作此一集
  而絶筆彦能所誦殆出于此集既成之後歟
  乾隆四十六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀