KR4d0559 一山文集-元-李繼本 (master)


[003-1a]
欽定四庫全書
 一山文集卷三     元 李繼本 撰
  序
   釣魚翁詩序
釣魚翁爵禄不入其心惟嗜魚故釣輒得魚寂寞之濵
投竿而漁有不知寒暄之改候饑凍之廹身欣戚之易
慮蓋嗜之篤故久而不能忘初非阨扵生事而藉以餬
其口也至於得魚與不得魚亦未嘗計失得而渝所嗜
[003-1b]
也大抵嗜而因物而觸於心雖古之人亦曷能無所嗜
哉故秋之嗜奕伯牙之嗜琴中散之嗜鍜伯倫之嗜酒
張旭之嗜書皆以之而生以之而死而能不少置焉者
豈直釣魚翁之嗜魚乎雖然翁之嗜吾固得而知之翁
之志吾不得而知之也昔者吕望釣渭而鷹揚之師實
開有周之鴻業子陵釣桐江而一節之髙式重大漢之
九鼎蓋其所嗜者小而所志者大也翁老矣其於魚也
嗜之而彌篤此其志予誠不得而知之顧嘗觀翁往來
[003-2a]
釣魚處山空水寒魚鳥閒暇超然有出塵之想得不使
人懷非熊之吉夢而慕江湖之髙風者乎國家方求興
王之佐不召之臣翁乎其不獲終老於山澤也審矣彼
龍伯之誇任公子之誕直莊生之寓言耳不足為翁道
也翁曰我知釣魚而已餘非所及也已而有野樵過之
翁酌以酒而歌之曰爾樵之適兮我釣之逸兮取樵以
湘兮取魚以食兮漁兮樵兮足以放吾之迹兮歌竟翁
謂樵曰子去吾將釣吾魚釣魚翁謂李仲學而野樵則
[003-2b]
翁之同姓延興也野樵序
   禱雨詩序
劉侯為繁峙丞政務寛簡民物清晏郊野無犬吠之警
洪武辛亥夏不雨民嗷嗷無生意侯適以事詣大府未
遑恤也縣父母享扵龍祠以禱之弗應徧禮群祠又弗
應自是奔走告祀不懈益䖍五月二十有二日乃雨民
以為未洽也未幾侯竣事還䀌然傷之乃潔齋致誠徒
跣露髻㪺水於南山之龍湫侑以香幣奉以牲酒以薦
[003-3a]
於羣祠以享以祀以祝以祈以罄夫悃愊之忱時六月
七日也是日晝漏下二十刻青天無雲炎光爥地薌燎
始上浮靄四垂霞飈廻旋電雷訇發感格之機既昭滂
洽之澤斯至越九日乃雨明日又雨又明日大雨民翕
然以樂躍然以忭而驩然如更生邑之士咸見之詠歌
而謁予序其端余惟記不云乎天降時雨山川出雲蓋
雨降自天信非吾人所能力致者然而有可致之道焉
何也吾盡吾誠焉耳惟誠可以開金石貫幽顯動天地
[003-3b]
感神明雨澤之降母惑也况侯為民以請命而竭誠以
籲天精意昭垂洞逹無間天其有不應乎昔者唐叔有
善政而禾同穎景公出善言而星退舍李廣利㧞劒刺
山而飛泉湧出與夫劉昆熄江陵之火韓愈開衡山之
雲感應之機古今一轍固非方士者流以竒術秘計簧
鼔乎顓蒙者比也予田野之細氓沭侯之惠深謹摭其
實而序之侯字仲儀江西人
   送北平行大都督府掾宗徳章序
[003-4a]
北平古為邊壤唐虞三代曰幽都周秦戰國曰燕隋唐
曰幽州自召公始封至顯王滋大晉慕容垂唐安史五
代劉守光皆盗據其間金源氏始建國帝其疆入國朝
悉歸於職方風氣勁武河山雄麗五方走集蹄雷轂風
險阨繁冨為西北邊最洪武初乃行大都督府以鎮之
壯形勢固關要也宗公徳闕/
 
 
[003-4b]
 
 
 
 
 
 
 
 一山文集卷三