KR4d0570 灤京雜咏-元-楊允孚 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部五
 灤京雜詠    别集類四元/
 提要
  臣/等謹案灤京雜詠一巻元楊允孚撰允孚
  字和吉吉水人其始末未詳惟集後羅大巳
  跋稱楊君以布衣襆被嵗走萬里窮西北之
  勝凡山川物産典章風俗無不以詠歌紀之
  則允孚似未登仕版者然第四十九首註稱
[000-1b]
  每湯羊一膳具數十六餐餘必賜左右大臣
  日以為常予嘗職賜故悉其詳云云則亦順
  帝時尚食供奉之官非逰士矣又末數首中
  一則曰宫監何年百念消冠簪驚見髻蕭蕭
  挑燈細説前朝事客子朱顔一夕凋一則曰彊
  欲澆愁酒一巵解鞍閒㸔古祠碑居庸十載
  興亡事惟有天中月色知一則曰試將往事
  記從頭老鬢征衫總是愁天上人間今又昔
[000-2a]
  灤河珍重水長流則是集作於入明之後矣
  其詩凡一百八首題曰百詠蓋舉成數其曰
  灤京者以灤河逕上都城南故元時亦有此
  稱詩中所記元一代避暑行幸之典多史所
  未詳其詩下自註亦皆賅悉蓋其體本王建
  宫詞而故宫禾黍之感則與孟元老之東京
  夢華録吳自牧之夢梁録周宻之武林舊事
  同一用意矣乾隆四十六年十一月恭校上
[000-2b]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀