KR4d0572 南湖集-元-貢性之 (master)


[000-1a]
 欽定四庫全書   集部四


 提要


 南湖集十巻   别集類三


 等謹案南湖集十巻宋張鎡撰鎡字功甫
號約齋循王俊諸孫家本成紀徙居臨安官
至奉議郎直秘閣宋史不為立傳而其事蹟
之散著他書者猶可考見梗槩葉紹翁四朝
聞見録稱寧宗誅韓侂胄鎡預其謀史彌逺
[000-1b]
以韓大臣近戚未有以處鎡曰殺之足矣史
曰真將種也因心忌之及侂胄既誅鎡賫伐
自言史謂不當居功諷言者貶鎡於霅後以
㫖放還周宻齊東野語癸辛雜識又稱鎡本
善侂胄被誅前一日為其愛妾生日鎡猶攜
庖夜宴故侂胄不疑及賫不滿意復欲以故
智去史事泄謫象台而卒据諸書所云是鎡
本以機數立功名有忍鷙之才而心術未為
[000-2a]
純正宻作武林故事又稱鎡卜築南湖名其
軒曰桂隠園池聲伎服玩之麗甲於天下園
中亭榭堂宇名目數十且排纂一歲中游適
之目為賞心樂事是其席祖父富貴之餘湖
山歌舞極意奢華亦未免過於豪縱然其詩
學則頗為精深如尤袤陸游辛棄疾周必大
范成大諸人皆相傾挹而楊萬里尤推之誠
齋詩話謂其冩物之工絶似晚唐又有寄張
[000-2b]
功甫姜堯章詩尤蕭范陸四詩翁此後誰當
第一功新拜南湖為上將更差白石作先鋒
其意直躋諸姜夔之右矣其集久佚不傳楊
士奇文淵閣書目雖載有張約齋南湖集一
部五册藏弆家亦皆未見今檢永樂大典各
韻中收入鎡詩尚多詳其格律大都清新獨
造於蕭散之中時見雋永之趣以視嘈雜者
流可謂翛然自逺詩固有不似其人者鎡之
[000-3a]
謂歟鎡又工於長短句有玉照堂詞選本多
見採録而原本亦久散佚謹裒集編次以類
相從釐為詩九巻詞一巻用存其畧永樂大
典所載多題曰湖南集以諸書參考知為傳
冩之誤今亦從改正焉乾隆四十六年九月
恭校上


 總纂官紀昀陸錫熊孫士毅


 總 校 官陸 費 墀
[000-3b]


[000-4a]
 南湖集提要考證


 第一頁後二行 賫伐二字係葉紹翁四朝聞見録原
文葢亦自陳功績之意然未見所出今姑仍之附識


[000-4b]