KR4d0581 性情集-元-周巽 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部五
 提要     别集類四元/
 性情集六巻
  臣/等謹案性情集六巻元周巽撰巽事蹟不
  見于他書其詩集諸家亦未著録惟文淵閣
  書目載有周巽泉性情集一部一冊與永樂
  大典標題同吉安府志又載有周巽亨白鷺
  洲洗耳亭二詩檢勘亦與此集相同而集中
[000-1b]
  擬古樂府小序則自題曰龍唐耄艾周巽云
  云以諸條叅亙考之知巽為其名而巽泉巽
  亨乃其號與字也集中自稱嘗從征道賀二
  縣猺冦以功授永明簿則在元曾登仕版而
  所紀干支有丙辰九月當為洪武九年則明
  初尚存矣巽詩格不髙頗乏沉鬰頓挫之致
  然其杼懐寫景亦頗近自然要自不失雅則
  集以性情為名其所尚盖可知也元末吉州
[000-2a]
   一郡如周霆震楊允孚郭鈺等皆有詩集流
   傳而巽詩獨佚殆亦有幸不幸歟今据永樂
   大典所載蒐羅編緝釐為六巻㑭與石初諸
   集存于世亦未嘗不分路争馳矣乾隆四十
   六年九月恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/ 陸 費 墀