KR4d0583 樗隱集-元-胡行簡 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部五
 提要    别集類四元/
 樗隠集六巻
  臣/等謹案樗隠集六巻元胡行簡撰行簡字
  居敬新喻人至正二年進士授國子監助教
  歴翰林修撰除江南道御史遷江西亷訪司
  經歴遭世亂乞歸以經學教授鄉里事蹟見
  江西通志中考明史禮志載洪武二年詔郡
[000-1b]
  縣舉髙潔博雅之士同修禮書至者八人而
  行簡與焉是明初尚存故集中晏公廟喻真
  人二碑俱有洪武年號然明太祖實録又載
  徵江西儒士劉于胡行簡等至京欲官之俱
  以老病辭各賜帛遣還則未嘗受明官也行
  簡文章以冲和雅澹為宗雖波瀾未濶而能
  確守法度不為支離冗贅之詞擬之元末殆
  李祁雲陽集之流其詩傳者無多墨竹一章
[000-2a]
  於故君舊國之思再三致意亦頗可見其節
  操焦竑經籍志所列元末明初諸集為數最
  夥而獨無此集之目是明代傳本已尠今從
  永樂大典蒐輯編綴釐為六巻存其概焉乾
  隆四十六年九月恭校上
     總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
     總 校 官 臣/ 陸 費 墀