KR4e0028 白石山房逸藁-明-張丁 (master)


[003-1a]
 跋張孟兼白石山房詩巻
             義門鄭 淵
 古人未嘗欲隠也其忠不行然後放情肆志於烟霞
 泉石間葢不得已也同邑張君孟兼築室白石山中
 為讀書之地其志豈欲隠哉葢欲養其所學以適當
 世之用耳方今明良相逢千載一時孟兼負其所學
 幡然而起亦既施教成均主事祠曹㓜學壮行之志
 将于是而展焉行見道徳文章衣被後學上承聖天
[003-1b]
 子之寵光是則白石山房将藉之而有餘榮其視指
 終南為捷徑者皆見棄於吾孟兼孰得孰失當必有
 辨之者矣