KR4e0033 尙絅齋集-明-童冀 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部六
 尚絅齋集   别集類五明/
 提要
  臣/等謹案尚絅齋集五巻明童冀撰冀字中
  州金華人生于元末洪武丙辰被徵入書舘
  後為湖州府教授調北平坐罪卒此集不知
  何人所編分詩文為二集體例襍糅殆不可
  讀就其編目考之原目當為金華集南行集
[000-1b]
  霅川集北游集四種前三集兼載詩文惟北
  游集有詩無文後人不知古法以詩歸詩以
  文歸文分為二集而詩文之中又不各歸其
  類前後複叠職此之由幸其雖經割裂尚未
  竄亂猶有端緒可尋今詳考標題仍分為四
  集中間時有闕文又霅川集末䟦唐五王醉
  歸圖一萹書桞子厚伊尹五就桀賛後一萹
  書王簡死事傳後一萹書金莭婦傳後一萹
[000-2a]
  書集芳詩文巻後一巻卜釋一萹悉有録無
  書葢蠧蝕殘缺今亦仍其舊冀在明初與宋
  濓張羽姚廣孝相倡和詞意清剛不染元季
  綺靡之習雖名不甚著而在一時作者之中
  固亦肩隨無愧也乾隆四十四年三月恭
  校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/陸 費 墀