KR4e0036 藍山集-明-藍仁 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部六
 提要
 藍山集六巻  别集類五明/
  臣/等謹案藍山集六巻明藍仁撰仁字靜之
  崇安人明史文苑傳附載陶宗儀傳末稱元
  末杜本隱居武夷山仁與弟智往師之授以
  四明任松卿詩法遂謝科舉一意為詩後辟
  武夷書院山長遷邵武尉不赴乂稱其明初
[000-1b]
  内附隨例徙臨濠則必當嘗仕張士誠又集
  中有甲寅仲冬攝官詩甲寅為洪武七年則
  放歸又嘗仕宦特其始末不可考耳仁詩規
  摹唐調而時時流入中晚蒋易作是集序稱
  其和平雅澹詞意融怡語不彫鎪氣無脂粉
  出乎性情之正而有太平之風惜其不列承
  明著作浮湛里閭傲睨林泉有逹士之襟懐
  無騷人之哀怨即屢更患難而心恒裕如要
[000-2a]
  其所作皆治世之音也雖推之稍過實亦近
  之閩中詩派明一代皆祖十子而不知仁兄
  弟為之開先遂没其創始之功非公論也明
  史蓺文志載仁集六巻朱彛尊作詩綜時猶
  及見之今外間絶少傳本榕城詩話言呉焯
  家有之然呉氏藏書今進入書局者未見此
  本其存佚又不可知恐遂湮沒謹從永樂大
  典中採掇裒輯得詩五百餘篇仍釐為六巻
[000-2b]
  以符原目著之于録焉乾隆四十六年九月
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀