KR4e0042 靜菴集-明-張羽 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 靜居集    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案靜居集四巻明張羽撰羽字來儀
  後以字行更字附鳳本潯陽人僑居呉興元
  末領鄉薦為安定書院山長再徙於呉洪武
  初徴授太常寺丞尋坐事竄嶺南未半道召
  還羽自知不免投龍江死明史文苑傳附載
[000-1b]
  髙啟傳中史稱其文章精潔有法尤長於詩
  太祖重其文洪武十六年嘗自述滁陽王事
  令羽撰廟碑何喬逺名山藏亦稱其文詞典
  雅紀載行事詳而有體顧其詩名尤著故編
  集者亦僅錄其詩而文則未之及也朱彛尊
  靜志居詩話謂其五言微嫌鬰轖近體亦非
  所長頗不免於微詞今觀其集律詩意取俊
  逸誠多失之平熟五言古體低昂婉轉殊有
[000-2a]
  瀏亮之作亦不盡如彛尊所云至於歌行筆
  力雄放音節諧暢足為一時之豪以之接跡
  青邱先驅北郭盧前王後之間亦未必遽作
  蜂腰矣乾隆四十五年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀