KR4e0055 春草齋集-明-烏斯道 (master)


[000-1a]
 欽定四庫全書   集部六


 春草齋集    别集類五


 提要


 等謹案春草齋集十巻明烏斯道撰斯道
字繼善慈谿人洪武初官石龍縣知縣調永
新坐事謫戍定逺尋放還明史文苑傳附見
趙壎傳中所著有秋吟稿及此集千頃堂書
目載秋吟稿之名而闕其巻數蓋明代已佚
[000-1b]
此集凡詩五巻文五巻與千頃堂書目巻數
相合蓋猶舊本也斯道詩寄托深逺吐屬清
華能剗滌元人繁縟之弊文亦雅令不為劍
拔弩張之狀夷猶淡宕頗近自然宋濂為作
集序所謂俊潔如明月珠者蓋狀其圓潤所
謂洶湧如春江濤者則與其文之紆餘為妍
頗不相肖推濂之意特狀其詞源之不竭非
謂其騁才恃氣以驚風駭浪為奇特也史稱
[000-2a]
斯道工古文兼精書法不及其詩殆在當時
文尤見重於世歟乾隆四十六年十月恭校


 總纂官紀昀陸錫熊孫士毅


 總 校 官 陸 費 墀
[000-2b]


[000-3a]
 春草齋集原序


 世之學者必有師雖百工伎藝之㣲亦必有以相授然
後能造其閫奥况為文者發造化之秘貫古今之統茍
無以管攝而闔闢之則何以盡其變化不測之妙若不
傳之於師奚可哉吾鄉修道先生胡公以光明正大之
學發為精深嚴簡之文訓迪學子篇章句字皆有法往
往從之者多得文之㫖趣其所造固有淺深髙下之殊
而體裁終不失於古四明夢堂噩師雖居浮屠中能久
[000-3b]
與先生游先生為文之法實與聞之烏君繼善自幼學
文於夢堂凡先生所指授者悉以語烏君故烏君之為
文俊潔如明月珠起伏如春江濤余因語二三子曰必
如烏君然後可以言文也若無師授其可易致是哉余
嘗譬之有美錦焉使朝市縫人製之則能中度而適體
委以巗穴之粗工則左低而右昻上侈而下斂錦固錦
矣其如不合作何文之無師授者亦若斯而已余老且
多病文字一切謝去不作縱有一二類皆假手於人獨
[000-4a]
喜烏君之文親題其首簡而歸之於乎余生也後雖居
先生之鄉而不能傳先生之學其於烏君又豈能無慊
於中哉烏君名斯衟繼善字也明之慈谿人嘗知化之
石龍縣今調吉之永新其為人也温然如玉盖與文相
稱云金華宋濓撰
[000-4b]

 春草齋集原序