KR4e0058 強齋集-明-殷奎 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 强齋集目録   别集類五明/
 巻一
  序
 巻二
  序
 巻三
  記誌
[000-1b]
  狀
  書
 巻四
  行狀述
  墓誌銘墓表
 巻五
  辭
  祭文
[000-2a]
  祝文
  表箋
 巻六
  頌
  贊
  銘
  箴
  傳
[000-2b]
  文
  疏
  題䟦
  啓
  雜著
 巻七
  詩
 巻八
[000-3a]
  詩
 巻九
  詩拾遺
 巻十
  文
  詩
  序
  臣/等謹案强齋集十巻明殷奎撰奎字孝章
[000-3b]
  號强齋崑山人洪武初以薦例授州縣職以
  母老請近地除咸陽教諭卒後門人私諡曰
  文懿奎受業于楊維楨之門學行純正為當
  時所重是集乃其門人余熂所編詩文雜著
  凡九巻又益以其交游贈答詩文暨行實墓
  誌為十巻附刻于後元明之間承先儒篤實
  之餘風乗開國渾樸之初運宋末江湖積習
  門户流波湔除已盡故發為文章雖不以華
[000-4a]
  美為工而訓詞安雅亦頗有經籍之光如奎
  等者在當時不以文章名而行規言矩學有
  根柢要不失為儒者之言視後來雕繢之詞
  乃有逕庭之别矣是集刋于洪武十五年崑
  山儒學訓導錢塘陳振祖為之序其文亦樸
  雅可想見一時風氣云乾隆四十六年五月
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-4b]
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-5a]
强齋集原序
强齋殷公以明經潔行著郡邑雖小夫婦人知其為君
子也要其志固不欲以文章名後世者而其文又皆温
潤縝密動合矩度豈所謂有徳者必有言歟公自始學
卓然有立志不遷於流俗中間閲歴世故起為百里師
辭府縣職而閒關數千里典教關陜天之勞其體以昌
其氣苦其心以大其名不但為其文也而文亦隨之故
入關以來其文落落有竒氣惜不假其年而止於是耳
[000-5b]
蓋公天性純孝母老不逮養憂感之意不㤀於一飯頃
也竟以是而隕其生其學行其出處其死生可謂瑩然
無瑕者也噫世復有其人耶新安余熂嘗從先生學洎
較藝京師擢居近侍貴顯矣而尤不㤀其師及再居憂
鄉里則纂集先生詩文若干篇而請序於予予忝與强
齋同事崑學知强齋者莫予若也强齋篤志古人學於
六經無不考尤邃禮春秋其入關也即邸舍畫道學統
緒圖以寄書來每以講學窮理為事則其著述有關於
[000-6a]
理學者固不止此也公名播關西學者宗仰意必為好
事者之所持去是特其僅存者耳知强齋者求之於是
編之外可也公名奎字孝伯呉郡崑山人洪武十五年
歳次壬戌六月甲申日崑山縣儒學訓導錢塘陳振祖
潛夫叙