KR4e0060 畦樂詩集-明-梁蘭 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 畦樂詩集    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案畦樂詩集一巻明梁蘭撰蘭字庭
  秀又字不移泰和人右贊善梁潛之父也隐
  居不仕故以畦樂自號於楊士竒為姻家士
  竒嘗從之學詩此集即士竒所編前有洪武
  三十一年士竒序考士竒所作蘭墓誌稱卒
[000-1b]
  於永樂八年則編此集時蘭猶及見之也舊
  夲列泊菴集後盖用山谷集後附刻伐檀集
  之例今以各自為集仍分著于録原目列古
  今體詩二百三十四首而五言古詩中註闕
  七首實二百二十七首題中有缺字二處詩
  中有缺字二處均無别夲可補今亦仍之士
  竒序稱其志平而氣和識逺而思巧渢渢焉
  穆穆焉簡寂者不失為舒徐踈宕者必歸於
[000-2a]
  雅則優柔而確譏切而婉雖自重其師推重
  不無少溢而於元季繁音曼調之中獨翛然
  存陶韋之致固亦不愧於作者矣乾隆四十
  六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
畦樂詩集原序
詩以道性情詩之所以傳也古今以詩名者多矣然三
百篇後得風人之㫖者獨推陶靖節由其冲和雅澹得
性情之正若無意于詩而千古能詩者卒莫過焉故能
輕萬鍾芥千駟翛然物表俯仰無慚豈非足乎已而無
待于外者乎是雖不必以詩名而誦其詩者慨然想見
其為人吾邑畦樂梁先生生元季蚤失怙下董帷設絳
帳資束脩承歡母氏後以二子績學制行膺政教之任
[000-3b]
長歴官翰林春坊次任溧陽學博俱卓有聲望素佩先
生之庭訓者也先生嗜恬澹屢徴不赴就養官舍日與
名公卿稱觴賦詩相樂也已而嘆曰吾二兒頗稱任使
可上報朝廷矣盍求吾之所自樂乎仍歸休栁溪濠梁
之間有畦數畆可耕可桑可漁可釀可濯可蔭獨闢一
軒日督諸孫問學其中人非縫掖士不日來至有慕先
生彛範數來請益者先生弗類倦勤誘以徳義方正於
聖賢之道靡弗貫下至諸子百氏皆約通大要為文章
[000-4a]
尤樂于詩歌天氣爽朗時臨清坐茂望玉華武姥諸峯
謳吟翛翛然以為常蓋先生于詩自三百篇以還若蘇
李枚乘若建安若六朝以及盛唐諸名家無不涵泳融
液如已素有而又志平而氣和識逺而思巧故見諸篇
章渢渢焉穆穆焉簡寂者不失為舒徐疎宕者必歸于
雅則優柔而確譏切而婉先生之于詩可謂至矣然緣
趣而作既罷即棄去間存其藁遇有愛重之者聽持去
不靳故雖詩名聞一時人咸以不得全見為憾士竒自
[000-4b]
幼聆先生之教間記所甞誦記若干篇為一巻嗚呼世之
不攷于古者衆矣先生敦用乎古者雖不獨其詩而所
以名諸人人者亦不待詩顧自有可名者而使聞先
生之名因詩而求之以知其性情之正則是篇烏可少
哉烏可少哉是以僣冒叙之洪武三十一年冬十月既
望婣家生楊士竒叙