KR4e0064 榮進集-明-吳伯宗 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 榮進集    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案榮進集四巻明吳伯宗撰伯宗初
  名佑以字行金谿人洪武辛未進士第一官
  至武英殿大學士後降檢討以終其平生守
  正不阿雖忤時貶謫不少悔胡惟庸擅權之
  日勢熖張甚伯宗毅然上疏劾之風節稜稜
[000-1b]
  殊不可及所著有南宫集使交集成均集共
  二十巻又玉堂集四巻今皆未見此本中有
  奉使安南國學釋奠玉堂燕坐諸詩疑原集
  散佚後人掇拾殘賸合為此編也一巻為鄉
  㑹試三塲四書經義各二篇論策各一篇殿
  試策一篇二巻三巻皆詩而附以賦及詩補
  遺四巻為襍文其詩文皆雍容典雅有開國
  之規模明一代臺閣之體胚胎於此其鄉試
[000-2a]
  會試諸篇可以考見當時取士之制與文字
  之式惟第三巻有上問安南事五言詩與諸
  選本所載日本使臣嗐哩嘛哈荅明太祖詔
  問日本風俗詩僅字句小異未詳孰是然其
  詩皆誇大日本之詞不應出自伯宗之手或
  伯宗後人因其曾使安南誤剽入之歟今姑
  仍舊本録之而識其所疑以備㕘考焉乾隆
  四十三年九月恭校上
[000-2b]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀