KR4e0068 希澹園詩集-明-虞堪 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部六
 希澹園詩   别集類五明/
 提要
  臣/等謹案希澹園詩三巻明虞堪撰堪字克
  用一字勝伯長洲人至正中隠居不仕故其
  題趙孟頫畫絶句有曰王孫今代玉堂仙自
  畫苕溪似輞川如此青山紅樹裏可無十畆
  種瓜田深諷其出事二姓然堪至洪武中竟
[000-1b]
  起為雲南府學教授卒於官葢與仇逺入元
  事同一例原本題曰元虞堪非其實也堪𨽻
  籍長洲而集中巖居髙士圖歌有我亦本是
  青城人句畫山曲有家山萬里隔蜀道正難
  行句朱仲叔山水引有西蜀書生句而西蜀
  二絶句三峽謡旅懐詩憶錦官詩送張士臯
  歸閩中詩次韻陸髙士見寄詩皆於蜀有故
  鄉之思而成都使君王季野席上詩則併作
[000-2a]
  於蜀考宋史虞允文本蜀人而虞集亦毎自
  署西蜀堪於允文為七世孫於集為従孫意
  其流寓長洲而於蜀仍徃来未絶歟此集後
  有自跋稱丁未嵗冬至前一日案丁未為元
  至正二十七年則皆元時所作而入明以後
  篇什遂不復見相傳堪歿後所遺翰墨尚數
  篋其子孫不讀書漫置屋中乆而亡之則其
  散佚者固亦多矣詩多題畫之作又丁元末
[000-2b]
  造時有憂時感事之言古體氣格頗髙近體
  亦音節諧婉惟七言律詩刻意欲效黄庭堅
  而才力淺簿終不相近然大致婉約秀逸頗
  饒情韻無當時穠艷之習亦可謂娟娟獨立
  矣世又有堪詩别本題曰鼓枻稿者與此集
  互相檢勘其詩篇數多寡並同惟前後編次
  稍異或即堪之原本或後人别題以行均未
  可定今附存其目於此不複錄焉乾隆四十
[000-3a]
  二年五月恭校上
   總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
   總 校 官 臣/陸 費 墀
[000-4a]
欽定四庫全書
 希澹園詩集目録
 巻一
  古體雜言
 巻二
  近體五言
  絶句
  六言
[000-4b]
 巻三
  近體七言
  絶句
[000-5a]
希澹園詩集原序
吳中虞先生名堪字勝伯其先蜀郡人宋丞相雍國忠
肅公七世孫文獻故家也從叔祖侍講文靖公元至治
天厯間職居館閣其為文也圭齋歐陽公實稱其粹然
自成一家左右逢源各識其職有道園學古録類槀行
於世先生以叔祖之文散逸者多迺復博訪遺槀凡二
十巻名曰道園學古録類槀遺編甞請吾鄉先生黄文
獻公晉卿及臨川危公太樸為之序今已鋟梓大傳先
[000-5b]
生好學於先世遺文莫不習熟成誦攷其家學盖有素
矣誠偉人也經瞿唐過余示予所著希澹園舊槀希澹
用邵子語名讀書所也屬余序余惟詩之道有三一曰
性情二曰裁度三曰音節夫存乎心者本其中發乎言
者得其和篇章句法適其長短大小之制聲韻諧叶鏘
鏘然琅琅然縱如金石之鳴&KR0767為詩文之善鳴者也余
舊讀文靖公之文法度整肅每不能釋手恨不生同公
時而親炙之今而幸見公之從孫能毋景慕而愛敬之
[000-6a]
乎其詩數百篇出語皆中節動有三尺澹若𤣥酒音韻
希古感慨懐思順天樂性寓意深逺而未甞肯蹈陳迹
盖由其所存者大也嗟乎是詩文克傳其家而善鳴者
焉余也魯鈍金華之晚生也竊慕東萊勉齋之學而私
淑栁黄諸先生年開四秩不得其緒辭陋意淺何足以
序為雖然得附雲立名施於後世則所願也於是乎序
金華桑以時書