KR4e0069 鵞湖集-明-龔斆 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 提要
 鵞湖集六巻   别集類五明/
  臣/等謹案鵞湖集六巻明龔斆撰斆鉛山人
  明史無傳惟太祖本紀載洪武十三年八月
  丙午置四輔官以儒士王本杜佑龔斆趙民
  望吳源為春夏官而亦不詳其本末考鉛山
  縣志稱斆先以明經分教廣信輯朱子説補
[000-1b]
  六經圖御史葉孟芳薦其學行徵入為四輔
  官以老乞歸又召為國子祭酒卒於官著有
  經野類鈔二十八巻盖亦窮經篤學之士也
  其集見於焦竑經籍志者六巻流傳甚尠程
  敏政明文衡黄宗羲明文海蒐採極博而均
  不及其名姓則亡佚乆矣今惟永樂大典尚
  頗載其詩文詩雖多沿元季餘波而清婉諧
  暢亦自琅琅可誦文則原本經術結搆謹嚴
[000-2a]
  實能不愧於作者其送周倬張溥使髙麗序
  稱洪武十八年命倬等往封國王而明史髙
  麗傳失載其事又贈劉叔勉奉使西洋回序
  稱洪武二年春詔叔勉往使三年夏纔至西
  洋而明史浡泥傳乃稱三年八月命御史劉
  敬之往使閲半年始抵其國年月參錯不合
  自當以斆所記為得其實是亦足以資考證
  也謹掇拾薈稡仍依原目定為六巻著於錄
[000-2b]
  乾隆四十六年九月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官臣/陸 費 墀