KR4e0081 峴泉集-明-張宇初 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 峴泉集目録   别集類五明/
 巻一
  雜著
 巻二
  序
  記
 巻三
[000-1b]
  墓誌
  説
  傳
  書
  頌
  箴
  銘
  贊
[000-2a]
 巻四
  題跋
  祭文
  青詞
  齋意
  上梁文
  普説
  疏
[000-2b]
  賦
  騷
  操
  歌行
  詞
  臣/等謹案峴泉集四巻明張宇初撰宇初字
  子璿貴溪人道陵之裔洪武十年襲掌道教
  永樂八年卒宋濂嘗稱其頴悟有文學朱彞
[000-3a]
  尊明詩綜載其集二十巻詩居其半王紳為
  之序此本皆所作雜文惟末附歌行數十首
  巻首雖載紳序而二十巻之舊已不復存其
  中若太極釋先天圖論河圖原辨荀子辨陰
  符經諸篇皆有合于儒者之言問神一篇悉
  本程朱之理未嘗以雲師風伯諸荒怪之説
  張大其教以視誦周孔之書而闡揚佛老之
  説者相去逺矣乾隆四十三年五月恭校上
[000-3b]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-4a]
峴泉集序
天地間至精至微者道也至明至著者文也道非文不
明文非道不立析而言之雖為二要而歸其實一也乾
坤之所以覆載隂陽之所以變化寒暑之所以代謝日
月之所以徃來山川之所以流峙草木之所以榮悴無
非道也無非文也其可離而二哉又可以强而合哉故
聖人者作因其自然之道著為自然之文未嘗以一毫
已意加之也是故因其變化之理而成易因其訓詁之
[000-4b]
體而成書因其治化之蹟而成詩因其褒貶之法而成
春秋因其節文之實而成禮因其和暢之用而成樂此
六經之文所以終天地亘古今而不易者以其出於自
然也後之言文者舍是何適焉自周之衰王道熄而百
家興競以私意臆説騁辭立辨以相髙求弗戾於道者
百不一二焉於是有若老子者其言以清静無為為道
著書五千餘言後世嘗有以之為治而治者矣其庶㡬
於道者乎嗣教真人張公無為自其家世宗老子之教
[000-5a]
至公凡四十三傳公天資頴敏器識卓邁於琅圅蘂笈
金科玉訣之文既無不博覽而該貫益於六經子史百
氏之書大肆其窮索至於辭章翰墨各極其精妙是以
歴職天朝皆以問學之懿深蒙眷宁凡殊褒前席之榮
嵗賚有加而王公貴卿縉紳之士亦莫不禮貎焉盖江
右文宗多吳文正公虞文靖公之遺緒而公能充軼之
也其所造詣豈茍然哉間出其詩文若干巻屬序焉其
詩之沖䆳而幽逺文之敷腴而典雅讀之使人健羡不
[000-5b]
暇視世之佔畢訓詁拘拘以才藝自足者為何如哉矧
公領宗門之重任專以化人誘善輔國翊祚為心其見
於此者特其緒餘耳雖然予嘗考公徳業既本於無為
是能遊心太初與道為一而且沈酣於六藝之文蒐獵
於百氏之説於是發為文辭理與意㑹有不期工而自
工者矣其有補於老莊之道者又豈神誕之誇者比哉
公以紳有世契相與極論斯事必撫掌劇談而後已故
為序其曰峴泉者因精舍之稱云國子博士金華王紳
[000-6a]

峴泉集者嗣漢四十三代天師張真人之所作也真人
學行淵䆳資識超頴貫綜三氏融為一塗旁及諸子百
家之言靡不暢曉故其發為文辭論議雄邁偉傑讀之
令人擊節不已予嘗愛其文如行空之雲昭回絢煥變
化莫測頃刻萬狀曄乎其成章也又如入秋之水膏停
黛蓄㣲風興波萬頃一碧湛乎其泓澄也詞賦詩歌又
各極其婉䴡清新得天趣自然之妙可謂兼勝具羙矣
[000-6b]
且聞龍虎名山靈氣翕聚鍾英毓秀挺生列真以道徳
相傳其來逺矣若道腴内充華藻外振以文雄一代者
乃今獨於真人見之洪惟我朝太祖髙皇帝混一寰㝢
光嶽氣全天運之興文明三十餘年矣今上皇帝踐祚
以來氣益昌而運益盛雖遐陬僻壤莫不呈材獻藝摛
文掞藻以自見於時况在文獻之邦神明之胄優游乎
徳澤涵泳乎詩書大肆厥辭鋪張盛羙以黼黻太平之
治不亦宜乎雖然此特其餘事耳至於真人超然獨得
[000-7a]
之妙艶道之士又當於詩文之外求之時永樂五年秋
七月吉日遼王拜手謹識
嘗聞有其道者必有其文也日月星辰天之文也山川
花木地之文也禮樂制度人之文也盖道為體文為用
儒先謂文章為貫道之器不其然乎龍虎嗣漢四十三
代天師無為張真人神明之胄也天資超卓學問淵源
本諸中者有道徳之崇著於外者有文章之懿嘗銓次
其平日所作詩文凡若干巻目曰峴泉集英華煥發照
[000-7b]
耀簡編以言乎詩則託物寫情優游不廹得詩人情性
之正以言乎文則雄竒汪濊鋪叙有法得古人述作之
體是以海内文人碩士傳頌而稱羡者比比焉自非真
人學通百氏道貫三才體用兼該精詣獨得安能發而
為此耶及觀集中所著冲道慎本太極河圖原性諸篇
義理之𤣥微研究之精極議論之閎肆其於天地造化
山川人物禮樂制度靡不該貫雖專門擅業皓首窮經
之士有不能及者非惟有功於𤣥教其於世教亦有禆
[000-8a]
焉将見斯集流傳於天下後世與峴泉相為悠乆而無
窮也必矣且真人嘗為通著尚義堂記俾先祖父之志
行亦得託於不朽斂襟三復深有感焉因書此於巻末
以致其私意云永樂五年秋七月甲子新安程通謹識