KR4e0087 毅齋集-明-王洪 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 毅齋詩文集   别集類五明/
 提要
  臣/等謹按毅齋詩文集八巻明王洪撰洪字
  希範錢塘人年十八舉洪武丁丑進士初授
  行人尋擢吏科給事中成祖時以薦入翰林
  由檢討厯官修撰侍講為永樂大典副總裁
  官明史文苑傳附載林鴻傳中稱成祖嘗命
[000-1b]
  洪為文洪逡廵不應詔為同列所排不復進
  用而是集有劉公潛所作輓詩序及莫琚後
  跋乃言洪預修國史㑹大臣欲載其家瑞異
  入日厯中洪持不可至聞於成祖前坐謫禮
  部主事卒於官曾棨輓洪詩所謂玉堂分職
  見孤忠亦指是事明史葢偶遺也此集即莫
  琚所編雜文皆樸雅駢體亦工詩尤具有唐
  格而不為林鴻髙棅之鉤摹其序文及序書
[000-2a]
  二篇立論具見根柢其序胡儼詩集謂至元
  天厯間趙虞范掲各鳴一時之盛及其衰也
  學者以粗豪為壯以尖新為竒語言纎薄音
  律怗懘論元末之弊至為切中則洪之所見
  髙出當日逺矣雖名位不昌要為有明初年
  屹然一作者明史文苑傳稱王偁預修永樂
  大典學博才雄自負無輩行獨推讓同官王
  洪則洪之文章槩可見矣乾隆四十二年八
[000-2b]
  月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀