KR4e0092 省愆集-明-黃淮 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 省愆集    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案省愆集二巻明黄淮撰淮字宗豫
  永嘉人洪武丁丑進士除中書舍人燕王簒
  位命入直文淵閣陞翰林院編修累進右春
  坊大學士輔皇太子監國為漢王髙煦所譛
  坐繫詔獄十年洪熙初復官授武英殿大學
[000-1b]
  士累加少保卒諡文簡事跡具明史本傳淮
  當革除之際身事兩朝不免為白圭之玷史
  又言淮性頗隘同列有小過輙以聞解縉之
  死淮有力焉人品亦不甚醇然通逹治體多
  所獻替其輔導仁宗従容調䕶尤為有功雖
  以是被謗獲罪而賜環以後復躋禁近迨至
  引年歸里受三朝寵遇者又數十年遭際之
  隆㡬與三楊相埒其文章舂容安雅亦與三
[000-2a]
  楊體格畧同此集乃其繫獄時所作故以省
  愆為名當患難幽憂之日而和平温厚無所
  怨尤可謂不失風人之㫖故特存之以見其
  著作之梗概至其退直入覲歸田三稿同編
  為介庵集者門徑與三楊不異東里諸集既
  已著録則是可姑置焉乾隆四十三年六月
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-2b]
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀