KR4e0093 忠靖集-明-夏原吉 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 忠靖集    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案忠靖集六巻明夏原吉撰原吉字
  維喆湘陰人以鄉薦遊太學選授户部主事
  官至户部尚書諡忠靖事跡具明史本傳原
  吉詩文集六巻載於明史藝文志與此集巻
  數相合盖即舊本後附遺事一巻為其孫廷
[000-1b]
  章所輯刋板久佚此本乃
  國朝康熙乙酉潘宗洛提督湖廣學政時得其
  裔孫所藏重為校刋前有楊溥序稱其詩文
  平實雅淡不事華靡雖原吉以政事著不以
  文章著洪永之際作者如林固不能與宋濂
  王褘諸人齊驅方駕然致用之言疏通暢達
  以肩隨楊士奇黃淮等殆可無愧色矣乾隆
  四十三年六月恭校上
[000-2a]
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
忠靖集原序
少保兼太子太師户部尚書長沙夏公詩文遺稿常州
太守桂林莫君子朴以其俸餘鋟梓公之子尚寳司丞
瑄請予序公之徳存乎人望隆一時有以服人之心感
人之情况所寓諸詩文皆本學問亦不可泯也公儒家
子天性眀敏而温厚加以詩書涵濡之以成其器在邑
里時即有善譽洪武中由鄉薦入太學試地官屬各司
疑難徃質問之而悉以理折衷不以利害為心遂有聲
[000-3b]
於朝未幾自部僚超拜亞卿尋陞大司徒經賦之政寛
而有制國用以充民不告乏遂馳聲於天下立朝四十
年餘每議大政務從寛厚處同官未嘗失色待僚屬取
其所長略其所短以是人多徳之宣宗皇帝為皇太孫
時公受命輔導三朝實録皆預監修公於理有定見故
其所行夷險無間人以為難列秩六卿位次三公人不
以為過時論朝之大臣有徳量者以公為冠卒之日朝
野惜之追贈太師諡忠靖録用其子此其始終大概也
[000-4a]
詩文平實雅淡不事華靡觀者亦可想見其為人也
公在永樂中攝冬官政子朴嘗為冬官郎中相知為深
在常爼豆之事則有司存子朴厯官已四考政和民浹
用心於此良厚矣又能使公詩文得傳聞於人殆知言
者哉予亦湖湘人嘗得與公同事用是書之簡首云正
統八年嵗次癸亥春二月榖旦光禄大夫柱國少保禮
部尚書兼武英殿大學士國史總裁同知經筵事南郡
楊溥序