KR4e0098 古廉文集-明-李時勉 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 古㢘文集    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案古㢘文集十一巻附録一巻明李時
  勉撰時勉本名懋以字行安福人永樂甲申
  進士官至國子監祭酒卒諡文毅成化中改
  諡宗文事蹟具明史本傳時勉學術剛正初
  以三殿灾條上時務忤成祖繼以奏上六事
[000-1b]
  忤仁宗終以不附王振為所搆䧟前後瀕死
  者三而勁直之節始終如一其在國學以道
  義砥礪諸生人才蔚起與南京祭酒陳敬宗
  號南陳北李而時尤為人望所歸明以來司
  成均者莫能先也至其為文則平易通達不
  露圭角多藹然仁義之言豈非以躬行實踐
  所養者醇故與講學之家驕心盛氣以大言
  刼伏者異歟其所著作以當代重其為人脱
[000-2a]
  稿多為人持去故所存者無多此集乃成化
  中其門人戴難所編其孫長樂知縣顒所刋
  併以墓誌傳贊之類附録於末焉乾隆四十
  六年十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀