KR4e0118 石田詩選-明-沈周 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 石田詩選    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案石田詩選十巻明沈周撰周有石
  田雜記已著録此集不標體製不譜年月但
  分天文時令等三十一類葢仿宋人分類杜
  詩之例據慈谿張鈇跋葢其友光禄寺署丞
  華汝徳所編也顧元慶夷白齋詩話載都穆
[000-1b]
  學詩於周嘗作節婦詩有青燈淚眼枯句周
  以禮寡婦不夜哭議燈字未穏是周於詩律
  不為不細然周以畫名一代詩非其所留意
  又晚年畫境彌髙頽然天放方圓自造惟意
  所如詩亦揮灑淋漓自寫天趣葢不以字句
  取工徒以棲心邱壑名利兩忘風月徃還烟
  雲供飬其胸次本無塵累故所作亦不琱不
  琢自然拔俗寄興於町畦之外可以意㑹而
[000-2a]
  不可加之以繩削其於詩也亦可謂教外别
  傳矣都穆南濠詩話稱其詠錢詠門神詠簾
  詠混堂詠楊花詠落花諸聮皆未免索之於
  句下葢穆於詩所得不深故所見止是也集
  前有呉寛序稱其詩餘發為圖繪妙逼古人
  核實而論周固以畫之餘事溢而為詩非以
  詩之餘事溢而為畫寛序其詩故主詩而賔
  畫耳又有李東陽後序東陽與周不相識時
[000-2b]
  已為大學士與周勢分懸隔以呉寛嘗以寫
  本示之重其為人故越三十年後又補為作
  之然二序皆為全集而作華汝徳刋此選本
  時仍而録之非序此本者也乾隆四十六年
  十月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀