KR4e0129 醫閭集-明-賀欽 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 醫閭集    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案醫閭集九巻明賀士諮編輯其父
  賀欽平生言行及詩文稿而成欽字克恭其
  先浙之定海人以戎籍𨽻遼東義州衞欽登
  成化丙戌進士授户科給事中謝病歸𢎞治
  初起陜西㕘議檄未至而母歿乃上疏懇辭
[000-1b]
  服闋遂不復出事蹟具明史儒林傳是書前
  三巻為言行録四巻至七巻為存稿皆雜文
  第八巻為奏稿第九巻為詩稿欽官給事時
  聞陳獻章名遂師事之及謝病歸里杜門不
  出惟以進修為事其學不務博涉専讀經書
  小學期於返身實踐嘗言為學不在求之髙
  逺在主敬以收放心而已故集中所録言行
  皆切近真實非髙談性命者可比而所上諸
[000-2a]
  奏疏亦無不通達治理確然可見諸施行獻
  章之學當時或病其近禪欽雖學於獻章而
  性情篤實循循下學平日論工夫次第亦往
  往指獻章議論為過髙其氣象殊不相似在
  講學諸人中粹然獨為純正文章雖多信筆
  揮灑而仁義之言藹然可見固不必以工拙
  論之也欽少讀書醫無閭山自號醫閭山人
  並以名其集云乾隆四十五年十一月恭校
[000-2b]
  上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀