KR4e0140 吳文肅摘稿-明-吳儼 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 呉文肅摘稿   别集類五明/
 提要
  臣/等謹案吳文肅摘稿四巻明吳儼撰儼
  字克温宜興人成化丁未進士官至南京禮
  部尚書諡文肅正徳初儼主順天鄉試以為
  臣不易命題為劉瑾所怒以飛語罷去瑾誅
  乃復進用其程文今在集中存其事也其集
[000-1b]
  初蔵於家至萬歴甲申同邑王升武進莊煦
  及其從孫達可為選而存之其孫士遇始刋
  板故名曰摘稿史稱儼性方嚴操履清慎為
  文章莊重簡古詩詞清麗可諷今觀所作當
  何李未出以前猶守明初舊格無鉤棘塗飾
  之習其才其學雖皆不及李東陽之宏富而
  文筆舂容詩格亦嫻雅往往因題寓意不似
  當時臺閣流派沿為膚廓雖名不甚著要與
[000-2a]
  東陽肩隨亦驂之靳也乾隆四十二年九月
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀