KR4e0151 山齋文集-明-鄭岳 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 山齋文集    别集類五明/
  提要
  臣/等謹案山齋文集二十四巻明鄭岳撰岳字
  汝華號山齋莆田人𢎞治癸丑進士官至兵
  部右侍郎岳素著風節官江西按察使時首
  折宸濠逆謀反為所誣搆逮問及官兵部復
  以議興獻祔廟忤㫖力請致仕後議禮諸臣
[000-1b]
  皆䝉追恤賜諡而獨不及岳盖孤介寡援其
  天性然也柯維騏續莆陽志稱其所作詩文
  俱暢達藴藉而謝山子亦稱其詩深於諷諭
  之體所著有䝉難錄西行紀南還錄山齋吟
  稿漫稿净稿續稿奏議因雕本燹燬所存不
  過數種是集乃萬厯間其曽孫炫蒐輯重鋟
  詩七巻文共十七巻謂較舊集十未能存二
  三今觀所作當信陽北地初起之時文格未
[000-2a]
  變猶恪守茶陵之矩度雖條暢有餘竒麗不
  足而質實平易不染塗飾鉤棘之偽體固宜
  以其人存之者矣乾隆四十五年二月恭校
  上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀