KR4e0156 沙溪集-明-孫緒 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 沙溪集    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案沙溪集二十三巻明孫緒撰緒字
  誠甫沙溪其自號也故城人𢎞治己未進士
  官至太僕寺卿是集文八巻賦一巻襍著一
  巻無用閒談六巻詩七巻其文沉著有健氣
  其無用閒談有曰文章與時髙下人之才力
[000-1b]
  亦各不同今人不能為秦漢戰國猶秦漢戰
  國不能為六經也世之文士尺寸步驟影響
  摹擬晦澁險深破碎難讀云云其意盖為李
  夢陽發可以見其趨向矣至於古今仕學辨
  之類叅以排偶不古不今則編次者失於刪
  汰轉為作者累耳其無用閒談多深切著明
  之語論文論詩亦各有確見王士禎池北偶
  談嘗摘其誤以五代王祚事為彭時事其説
[000-2a]
  良是他如論揚雄事亦失當然要不害其大
  㫖詩格頗近李東陽而深以何孟春等注東
  陽樂府稱其過於李杜為非盖譏譽者之溢
  量非排擊東陽也此集舊與馬中錫東田集
  合刋然學問筆力皆勝中錫故今摘錄緒集
  而中錫則存其目焉乾隆四十四年二月恭
  校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-2b]
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀