KR4e0156 沙溪集-明-孫緒 (master)


[008-1a]
欽定四庫全書
 沙溪集巻八
             明 孫緒 撰
 祭文
  祭東田馬公文
蘇黄既沒斯文日卑學無定見士無全師惟公力學挾
以英姿世逐哇咬公志鐘彞作為文章陳言既麾金石
其聲蘭蕙其萋斂則莊重變則滑稽或砥而途或亂而
[008-1b]
蹊隨所意欲俱稱作者俯視籍湜希蹤班馬文士效之
爭入陶冶行獨思深和者益寡人得片言撫玩如寳風
雨重陽池塘春草飛步賢科䇿勛諫稿謠逐兒童名喧
輿皂入佐司馬出撫邊陲緩帶諭兵横槊賦詩聲色安
閒經濟瑰竒東遼畏薛西夏歌琦人亦有言文事武備
宿學如公勳名固易塵蔽斗文功虧覆簣天實為之又
將誰懟天下之事有拙有工維工與拙當要其終謀畫
伊初期以全功方張而弛聖者亦窮事幾之來駛如星
[008-2a]
火通變則成偏持則墮或正或奇豈不在我不費而獲
烏乎不可成墮相去間不容髪維公之心晴空秋月韓
諭鎭州郭撫回紇其志則同其終秦越嗚呼哀哉三書
乞哀下獄竟死謗言横加明珠薏苡盛名難居髙才多
毁千載寥寥真非真是城西有墟維公故居泉夜茫茫
雲霧霏霏漳水揚波園葵有輝思公不見孰知我悲
  鄉致政祭東田墓文
嗚呼人心有不泯之是非物理有相倚之乘除故君子
[008-2b]
有所見而不怨清議有所據而不虚昔公之生存人見
文章徳業鏗鍧炳煥妬而忌者固未肯盡以為是今公
既沒不但讀公文者心醉而聞風者亦齎咨而涕洟是
盖至情鬱於積憤而實懿徳好於秉彝假令公當日尊
榮安富不罹讒謗則人心無歉未必輿情若此之同歸
一時之晦将以耀百世之光輝前日之斐萋正以甚今
日之瑰竒也天下之夀且逺者莫過於文譽而千年為
近天下之尊且貴者莫過於文業而三公為卑然則施
[008-3a]
弗䆒於挾負功幾成而覆敗公直可付之冥漠而云云
者奚啻於蟲聲鳥韻之嚶咿某等愧新學之廢荒負舊
日之恩私述公之心迹厯履枯腸雖已屢竭而今從諸
公之後抑安忍遂昧昧以無辭跽而酹奠公其鑒之
  祭邑侯王治齋文
嗚呼治齋已矣憶捧除書來自玉京余往謁之程蓋韓
荆促膝而談莛撞巨鐘治齋於時奕奕豪英視篆未幾
羽檄交并曰楚氛惡曰敵馬腥以扞以衞築鑿登登治
[008-3b]
齋於時赳赳干城役若子來功若神營身殉國是疾雷
迅霆彼趨避者陰笑陽驚治齋於時濯濯厥靈詎料一
疾倐爾泉扃孤舟旅魄萬里銘旌漢江悠悠蜀山青青
梧竹悲吟猿鶴哀鳴漫漫長夜漠漠新塋凄凄風雨杳
杳音容嗚呼哀哉人孰不死死難於名治齋名徳天清
日明徵於惠澤途路哀聲徵於勛績樓櫓髙墉政敎旁
達四民載寧威令逺懾羣兇歸耕士有清議里有鄉評
曰惟治齋無負編氓少留數月百廢俱興雲迷逺途風
[008-4a]
折修翎吾民數奇何怨何憎宦業若此足蹶厥生豈必
大位乃為尊崇豈必久仕乃為化成若有人兮久擅光
榮隼髙而據䑕厲而貞鸞坡倚席鳯池横經虱褌役役
蟲飛薨薨事勢忽異海竭山崩方之治齋孰虧孰盈先
民有言明徳惟馨敢布狂斐以慰幽㝠嗚呼哀哉
 
 
 
[008-4b]
 
 
 
 
 
 
 
 沙溪集巻八