KR4e0159 對山集-明-康海 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 對山集    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案對山集十巻明康海撰海所撰武
  功縣志至今修輿記者舉以為法别著録史
  部地理類中其詩文集先後凡四刻一為張
  太微所選一為王世懋所選互有去取
  國朝康熈中其里人馬氏始裒其全集刻之江
[000-1b]
  寧此本乃乾隆辛已其里人編修孫景烈以
  所藏張太微本又加刋削而刻之海以救李
  夢陽故失身劉瑾瑾敗坐廢遂欲放浪自恣
  徴歌選妓於文章不復精思詩尤頽縱王世
  懋序稱其五七言古律多率意之作又慕少
  陵直攄胸臆或用時人名號爵里韻至便押
  不麗於雅朱孟震序述李維楨之言亦稱張
  太微本珷玞燕石間列錯陳故馬氏所増刋
[000-2a]
  頗傷蕪襍景烈此本雖晩出而去取謹嚴於
  詩汰之尢力較諸本特為完善已足盡海所
  長矣明人論海集者是非不一要以俞汝成
  文過於詩一語為不易之評崔銑吕柟皆以
  司馬遷比之誠為太過然其逸氣往來翛然
  自異固在李夢陽等割剥秦漢者上也乾隆
  四十五年五月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
[000-2b]
    總校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
對山集原序
王子曰夫文至𢎞正間盛矣於時闗中稱十才子而康
先生徳涵為最然獨最偃蹇至削籍以死余至闗中首
索先生集讀之怪其盛名之下所著僅此而時亦有曼
衍亡當於情實者馬伯循傳先生首舉其張氏族譜乃
集亦不載以為疑亡何先生之子鄉進士梣來盡以先
生遺集見付乃稍卒業而歎其鉅麗然其為曼衍亡當
於情實者亦益以衆則何也先生當長沙柄文時天下
[000-3b]
文靡弱矣闗中故多秦聲而先生又以太史公質直之氣
倡之一時學士風移先生卒用此得罪廢而使先秦兩
漢之風至於今復振則先生力也既已放廢無聊稍託
之聲伎以自耗其磈磊之氣不能作下帷腐毫生活而
家居久名益重海内丐文者無虛日先生間以絲竹麯
糵之暇應之而門生子弟亦時有為代筆者以故不無
蕪譌至其為詩樂府蔚健故是風雅所寄而五七言古
律間多率意之作又慕少陵直攄胸臆或用時人名號
[000-4a]
爵里或韻至便押不必麗於雅故此自先生志雄一世
由我作則或以為不當併削然余謂梣也爾其為康氏
志也者則可留為千載之下重康先生也者則不可留
夫使利吻後生執一瑕以廢先生之瑜毋寧使獲罪於
先生之子孫謂廢其家志哉凡二集中鋪叙亡闗係者
必削率直亡蘊藉風者必削命意就時離於大雅者必
削總之舊集之削者十之二三而遺集之入者十之三
四彬彬乎足成一家言矣於戲獸畏網羅人惡儁異命
[000-4b]
不諧俗死猶煩人先生少負儁聲為廷對第一人意將
兼舉經濟潤色之鴻業不幸被讒譖以廢其志事既無
所表見而放浪形骸之外又為禮法之士所繩獨所可
不磨者有斯集在乃又以碔砆溷良璧叢篠穢美箭是
先生之窮且併其文為異趣者揄揶此寧獨康氏子孫
之差亦斯文後死者之責也是編也出即不敢謂盡得
先生之心抑或風雅備焉覽者循是以求先生未白之
心庶㡬哉千載人豪思過半矣萬厯九年八月吉旦
[000-5a]
吴郡後學王世懋撰