KR4e0172 東巖集-明-夏尙樸 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部六
 東巖集    别集類五明/
 提要
  臣等謹案東巖集六巻明夏尚樸撰尚樸字
  敦夫東巖其號也永豐人正徳辛未進士官
  至南京太僕寺少卿尚樸受業於婁諒故明
  史儒林傳附見諒傳中然史於薛瑄傳末又
  稱瑄之門人有周蕙蕙之門人有薛敬之李
[000-1b]
  錦王爵夏尚樸與諒傳不合考傳末惟叙敬
  之錦爵三人事迹一字不及尚樸則瑄傳列
  樸之名殆衍文歟諒以勿忘勿助為敬胡居
  仁羅順欽多譏其近禪而史載尚樸常言纔
  提起便是天理纔放下便是人欲魏校亟稱
  之王守仁少時亦學於諒然守仁贈尚樸詩
  有舍瑟春風之句尚樸則答曰孔門沂水春
  風景不出虞廷敬畏中至謂心所以窮理未
[000-2a]
  足以盡理又謂學不難於一貫而難於萬殊
  則與守仁即心即理之説&KR1199異又與湛若水
  書斤斤以厭常喜新為戒其語錄中復取陳
  獻章論學詩一一為之箋疏指其謬誤正徳
  之際學問漸岐而尚樸獨恪守先儒不為髙
  論可謂篤實之士矣至其論中庸分八節獨
  不用朱子之説則見仁見智各有所得其不
  為苟同即其不為苟異者也史載所著有中
[000-2b]
  庸説東巖文集此本為其壻劉賔所編以語
  錄中庸説為第一巻與文集併為一編史蓋
  據其初出各行之本也尚樸本講學之士不
  以文章為工然其言醇正固亦不乖於大雅
  焉乾隆四十六年十二月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀