KR4e0174 方齋存稿-明-林文俊 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部六
 方齋存稿    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案方齋存稿十巻明林文俊撰文俊
  字汝英號方齋莆田人正徳辛未進士官至
  南京吏部右侍郎諡文修事蹟具明史本傳
  湛若水所撰神道碑載所著有方齋存稿世
  無刋本此本乃其家藏舊抄疏表序文襍著
[000-1b]
  九巻詩一巻史稱其文章醇雅雋永今觀其
  詩亦舂容恬適不事雕琢
  國朝朱彞尊輯明詩綜乃獨不載之當由未見
  此本非置之不録也又近人鄭王臣輯莆風
  清籟集所選文俊詩尚有彭城夜泊七律一
  首送黄主簿赴蘄水七絶二首為是集所未
  收未知王臣何自得之王臣即莆田人于文
  俊為鄉里或墨迹流傳据以載入歟今世傳
[000-2a]
  明南監板二十一史即文俊所校刋竄改舛
  訛頗為後人訾議然文俊為祭酒已在雕板
  将竣之日陳騤館閣續録所謂經進不經修
  者未可以是並訾其詩文也乾隆四十四年
  三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀