KR4e0192 瑤石山人稿-明-黎民表 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 瑶石山人稿   别集類五明/
 提要
  臣/等謹案瑶石山人稿十六巻明黎民表撰
  民表字維敬從化人嘉靖甲午舉人授翰林
  院孔目遷吏部司務以能文用為制勅房中
  書後加官至參議明史文苑傳附見黄佐傳
  中史稱佐弟子多以行業自飭而梁有譽歐
[000-1b]
  大任及民表詩名最著朱彜尊靜志居詩話
  謂民表詩讀之似質悶而實沉著堅韌王世
  貞所取續五子無愧大小雅材者僅此一人
  是集前有萬厯戊子陳文燭序稱民表請老
  以歸話别三山曾序其詩鎮江鍾太守刻焉
  又稱民表已下世其子吏部郎君華裒刻此
  集復屬以序葢民表詩凡再刻也其初刻今
  未見此刻冠以賦三首餘皆古近體詩雖錯
[000-2a]
  采鏤金而風骨典重無綺靡塗飾之習葢與
  太倉歴下同源而派則稍異焉故雖與王道
  行石星朱多煃趙用賢同列為續五子而終
  非四人所可及焉乾隆四十六年閏五月恭
  校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀
[000-3a]
瑶石山人稿序
嘉隆之際黎惟敬在祕書以著作供奉稱上意公卿憐
才者往往推轂惟敬漢儒待詔金馬門持論白虎觀不
是過也時與歴下東吳興國長興銅梁新蔡赫然號海
内才士而惟敬晩交不佞在諸君子去國之後惟敬請
老以歸話别三山余曾序其詩鎮江鍾太守刻焉大都
謂惟敬與諸君子章昭代風雅之盛惟敬覽之報書曰
往文徴仲以集相託也今尚負之異時全集序在吾子
[000-3b]
乎惟敬下世長公君華以吏部郎出叅江藩梓瑶石先
生集復屬以序且曰先大夫之意也余卒業焉先生品
流書畫徴仲之後一人耳乃問學文詩徴仲何可望焉
先生少有異質過目成誦其父侍御公愛之甚學士黄
才伯以文名雄宇内見先生奇之先生遂及其門無書
不讀後詣公車優游中祕與諸君子倡和無虚日金匱
石室之藏寒士未見者先生得以游目深山窮谷之碑
達人未窺者先生取以賞心故駿發而機應覃思而意
[000-4a]
𢎞應制之作敏速若注射而骫骳有體書記之文蒼古
若鼎彜而朗暢易曉賦不衍而麗子淵太冲之遺也古
詩不雕而藻子建景陽之遺也歌行恢張而潤達夫嘉
州之遺也七律沖澹而逺應物隨州之遺也五言清而
逸排律整而潔浩然佺期之遺也萟林得先生猶麟羽
有龍鳯音樂有琴笙矣瓊山博奥鐵橋髙古皆南海之
竒也黄才伯與先生起而承之受授一道得其精華黄
若大河而先生則砥柱之髙峻也黄若長江而先生則
[000-4b]
中泠之清絶也至廉介易親孝友好施粤中後起之士
皆先生倡之即兹編也天壤俱敝安知後世不有相知
定先生之言者乎不佞辱彦昇筆劄之託抱伯牙絶絃
之感因道其概焉君華博雅好脩有父風萬厯戊子秋
日五岳山人沔陳文燭玉叔序