KR4e0222 淡然軒集-明-余繼登 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部六
 淡然軒集    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案淡然軒集八巻明余繼登撰繼登
  字世用交河人萬厯丁丑進士官至禮部尚
  書謚文恪是集分奏疏二巻序記三巻誌銘
  及雜文二巻詩一巻繼登卒後其友人馮琦
  選而刻之繼登當神宗朝以災異屢見上疏
[000-1b]
  極陳一切誅求開採之害民者又請神宗躬
  郊廟冊元子停礦税撤中使時將討播州楊
  應龍因請罷四川礦税以佐兵食復上言近
  者天地人皆不和怨毒凝結臣子不能感動
  君父故天地人皆以非常之變警悟陛下不
  可恬不為意云云語皆切中時弊其疏具載
  此集中詩文則應酬之作未免失于刋削然
  大抵平正淳實無萬厯中佻薄之習亦尚不
[000-2a]
   失典型也乾隆四十五年五月恭校上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官 臣/ 陸 費 墀