KR4e0226 少墟集-明-馮從吾 (master)


[019-1a]
闗學編原序
我闗中自古稱理學之邦文武周公不可尚已有宋横
渠張先生崛起郿邑倡明斯學臯比勇撤聖道中天先
生之言曰為天地立心為生民立命為往聖繼絶學為
萬世開太平可謂自道矣當時執經滿座多所興起如
藍田武功三水名為尤著至于勝國是乾坤何等時也
而奉元諸儒猶力為撑持塤吹箎和濟濟雝雝横渠遺
風將絶復續天之未喪斯文也豈偶然也哉迨我皇明
[019-1b]
益隆斯道化理熈洽真儒輩出臯蘭剏起厥力尤囏璞
玉渾金精光含斂令人有有餘不盡之思鳯翔以經術
教授鄉里真有先進遺風小泉不繇文字超悟于行伍
之中亦足奇矣司徒步趨文清允稱高弟在中顯思履
繩蹈矩之死靡他至于康僖上承庭訓下啟光禄而光
禄與宗伯司馬金石相宣鈞天並奏一時學者歙然嚮
風而闗中之學益大顯明于天下若夫集諸儒之大成
而直接横渠之傳則宗伯尤為獨步者也宗伯門人㡬
[019-2a]
徧海内而梓里惟工部為速肖元善篤信文成而毁譽
得失屹不能&KR1025其真能致良知可知侍御直節精忠有
光斯道博士甘貧好學無愧藍田嗚呼盛矣學者頫仰
古今必折衷于孔氏諸君子之學雖繇入門户各異造
詣淺深或殊然一脈相承千古若契其不詭于吾孔氏
之道則一也余不肖私淑有日頃山中無事取諸君子
行實僣為纂次題曰闗學編聊以識吾闗中理學之大
畧云嗟夫諸君子往矣程子不云乎堯舜其心至今在
[019-2b]
夫堯舜其心至今在諸君子其心至今在也學者能誦
詩讀書知人論世恍然見諸君子之心而因以自見其
心則靈源濬發一念萬年横渠諸君子將旦莫遇之矣
不然而徒品隲前哲庸嘵口耳則雖起諸君子與之共
晤一堂何益哉
萬歴嵗在丙午九月朔日長安後學馮從吾書于静觀