KR4e0231 學古緒言-明-婁堅 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部六
 學古緒言    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案學古緒言二十五巻明婁堅撰堅
  字子柔長洲人隆萬間貢生早從歸有光游
  明史文苑傳附載有光傳中稱其與唐時升
  程嘉燧號練川三老又與時升嘉燧及李流
  芳號嘉定四先生然嘉燧以依附錢謙益得
[000-1b]
  名本非端士核其所作與三人如蒹葭倚玉
  未可同稱至三人之中時升流芳雖均得有
  光之傳而能融㑹師說以成一家言者又當
  以堅為冠盖明之末造太倉歴下餘焰猶張
  公安竟陵新聲屢變文章衰敝莫甚斯時堅
  以鄉曲儒生獨能支拄頺瀾延古文之一派
  其文沿溯八家而不勦襲其面貌和平安雅
  能以真樸勝人亦可謂永嘉之末得聞正始
[000-2a]
  之音矣王士禎居易錄嘗稱其長慶集序以
  為真古文今觀是集大抵具有古法不但是
  篇士禎特偶舉其一也乾隆四十五年五月
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀