KR4e0238 宋布衣集-明-宋登春 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書  集部六
 宋布衣集    别集類五明/
 提要
  臣/等謹案宋布衣集三巻明宋登春撰登春
  字應元新河人少能詩善畫年三十餘即棄
  家逺逰足跡幾遍天下晚乃依其兄子居江
  陵之天鵞池因自號鵞池生徐學謨為荆州
  守深敬禮之後學謨以尚書致政歸登春訪
[000-1b]
  之吳中因買舟浮錢塘徑躍入江水以死邢
  侗有弔宋叟詩序稱登春嘗語侗君視宋登
  春豈杉栢四周中人其生平立意如此蓋亦
  狂誕之士其詩本名鵞池集文名燕石集學
  謨嘗刻之荆州此編為康熙乙丑王培益所
  刋行則併詩文為一集者也登春文章簡質
  可匹盧柟蠛蠓集而竒古之趣遜之其論詩
  先性情而後文詞故所作平易自然而頗乏
[000-2a]
  深意然五言多淡逺可誦足以自名一家朱
  彝尊以賈島李洞為比可謂擬於其倫者矣
  乾隆四十六年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀