KR4f0015 兼濟堂文集-清-魏裔介 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部七
 兼濟堂文集   别集類六 國朝/
 提要
  臣/等謹案兼濟堂文集二十巻
  國朝魏裔介撰裔介字石生號貞庵栢鄉人順
  治丙戌進士官至大學士諡文毅是編奏疏
  二巻序六巻書牘二巻傳誌二巻祭文論二
  巻雜著二巻樂府古今體詩三巻附年譜一
[000-1b]
  巻共二十巻裔介著述甚富其刻于江南有
  兼濟堂集十四巻刻于荆南者有兼濟堂集
  二十四巻刻之京師者有文選二集上下二
  編崑林小品上下二編崑林外集一編奏疏
  尺牘存餘七巻樗林三筆五巻此編乃詹明
  章所選而合刻之者裔介立朝頗著風節其
  所陳奏多闗國家大體詩文醇雅亦不失為
  儒者之言雖不以詞章名一世而以介于
[000-2a]
  國初作者之間固無忝焉乾隆四十四年二月
  恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官臣/陸 費 墀
[000-3a]
兼濟堂文集原序
余生平無他嗜好惟嗜讀書常咏古人早知窮達有命
恨不十年讀書以為其言未盡葢理無窮書亦無窮終
其身恱懌其中焉耳十年不足以盡之也至於著書尤
不可草草古之人皆先我而為之矣其可傳者能有幾
孜孜矻矻一生仰屋徒為他人覆瓿之具良可哂也余
自入籍以後未免效顰學為文辭丙午之歲彭士報吳
伯其刻之於江南有兼濟堂文選共文二百餘篇庚戌
[000-3b]
之歲胡同升刻之於京師有崑林小品共文一百三十
六篇甲寅春日余自刻林下集八十一篇及秋杪兒輩
又刻辛亥以前未刻者共文一百一十九篇已汗牛充
棟矣其諫垣總憲奏疏稿共一百一十七道内閣奏疏
十道嶼舫詩集近集共詩一千三十六首尺牘四六四
冊言理學則有聖學知統合錄五冊小傳共四十八篇
小論共四十八篇又約言錄一冊其餘所著之書畧無
闗係者概不足述而要者有四書大全纂要孝經註義
[000-4a]
刪補髙士傳雅說集多識集巡城條約風憲禁約唐詩
清覽集訓蒙故事千文註解勸學彚編以上已刻易經
合訂正說論性書鑑語經世編通鑑論鈔列女續傳九
經衍義希賢錄瓊琚佩語家訓彚鈔批評河洛淵源錄
理學諸儒語錄合鈔吏治冰鑑錄陸放翁詩選古文欣
賞集古詩遺音趙夢白詩文選以上未刻此其大槩也
顧自今以往余寧敢廢學哉宛平孫北海先生嘗致書
於余曰易經四聖心傳春秋百王大法先生盍闡發之
[000-4b]
余讀朱文公集謂上古之書莫尊於易中古後書莫大
於春秋此兩書皆未易看何敢管窺蠡測雖然曽子曰
仁以為己任死而後已炳燭之光尤宜鞭策於末路臨
深履薄勿使昏逸之氣得而乘之則書無窮吾心之理
亦無窮余且終身誦夫子答子貢願息之篇矣甲寅長
至日貞菴題於滙景園之冬日軒
文章未易言也古之以文章名世者皆有數十年之學
力洗濯磨淬其心志而又與海内之賢人君子遊樂聞
[000-5a]
其規切之語故能成一家言匪是者正可覆醤瓿耳余
宦遊長安二十餘載職掌煩劇飲冰是懼公退思過不
敢廢學故時為古文辭與海内言文者聲氣往來或者
以為可敎刻之江南數百篇而余自知甚明覺蹇跛之
足策之不能前而宛委之藏窺之不能盡也亦惟有望
古遥集而已矣辛亥抱病歸里參术之外不敢求田問
舍坐百尺樓下似可以讀書學為文矣而千指待哺未
免室謫猶是傖父面孔也乃逺近知契時有扣門剝啄
[000-5b]
聲以徵文為請夫余方欲焚君苗之筆硯而猶然飾嫫
母以鉛華乎然終不能盡謝却者葢生長燕趙素有司
馬子長之慕欲借此以求海内賢人君子之規切不敢
以蓬蒿自封而甘為絶人逃世之行也陶淵明云請息
交以絶遊此憤世之言耳豈余之心哉積久成帙兒軰
恐其散失遂謀付之剞劂其間生死之際交友之情學
問之術歲序之感雖未必有裨於身心而要以述其中
之所見得其性之所近非盡酬應習套也倘邀長者之
[000-6a]
惠不我遐棄而錫以昌黎之序則東野之鳴敢不奉杖
屨以從甲寅花朝日貞菴自序於滙景園之水鏡堂中
 
 
 
 
 
 
[000-6b]
 
 
 
 
 
 
 
 兼濟堂文集序