KR4f0019 精華錄-清-王士禛 (master)


[000-1a]
萬曆&KR0996戍之歲偕余舉南宫者關西文太青新城王季
木竟陵鍾伯敬皆雄駿君子掉鞅詞壇太青博而奥季
木贍而肆踔厲風發大放厥詞太青贈季木曰元美吾
兼愛空同爾獨師盖其宗法如此而伯敬以幽閒隱秀
之致標致詩歸竄易時人之耳目迄扵今輇材諷說簸
弄研削莫不援引鍾譚與王李徐袁分茅設蕝而關西
新城之集孤行秦齊間江表之士莫有過而問者三子
之才力伯仲之間耳而身後之名飛沈迥絶殆亦有幸
不幸焉千秋萬歲古人所以深歎扵寂寞也季木殁三
十餘年從孫貽上復以詩名鵲𧺫閩人林古度論次其
集推季木為先河謂家學門風淵源有自新城之壇墠
[000-1b]
大振扵聲銷灰燼之餘而竟陵之光燄熸矣余盖為之
撫卷太息知文苑之乗除有刼運㕘錯其間殆亦可以
觀天咫也嗟乎詩道淪胥浮偽並作其大端有二學古
&KR0915者影掠滄溟弇山之賸語尺寸比儗此屈步之蟲
尋條失枝者也師心而妄者懲創品彚詩歸之流弊眩
運掉舉此牛羊之眼但見方隅者也之二人者其持論
區以別矣不知古學之繇來而勇扵自是䡖扵侮昔則
亦同歸扵狂易而巳貽上之詩文繁理富銜華佩實感
時之作惻愴扵杜陵縁情之什纏綿扵義山其談藝四
言曰典曰逺曰諧曰則沿波討源平原之遺則也截㫁
衆流杼山之微言也別裁偽體轉益多師草堂之金丹
[000-2a]
大藥也平心易氣耽思㫄訊深知古學之繇來而扵前
二人者之為皆能洮汰其癥結祓除其嘈囋思深㦲小
雅之復作也微斯人其誰與歸貽上以余為孤竹之老
馬過而問道于余余遂趣舉其質言以為叙徃余嘗與
太青季木論文東闕下勸其追溯古學母沿洄扵今學
而不知返太青喟然謂季木曰虞山之言是也顧我老
不能用耳今二子墓木已拱聲塵蔑如余八十昏忘值
貽上代興之日向之鏃礪知已用古學勸勉者今得扵
身親見之豈不有厚幸㢤書之以慶余之遭也虞山䝉
叟錢謙益序
 古詩一首贈王貽上士禛謙益
[000-2b]
 風輪持大地撃颺為風謡吹萬肇邃古賡歌暢唐姚
 朱絃汜漢魏麗藻沿六朝有唐盛詞賦貞符彚元包
 百靈聽驅使萬象窮鎪雕千燈咸一光異曲皆同調
 彼㢤諓諓者穿穴紛科條初盛別中晚畫地成狴牢
 妙悟掠影響指注闚釐毫甕天醯雞覆井月癡猿號
 化為劣詩魔飛精入府焦窮老蔽蔀屋不得瞻泬寥
 正始日以逺詞苑襍莠苗獻吉才雄驁學杜餔醨糟
 仲黙俊逸人放言訾謝陶考辭&KR1313嘈囋懐響歸浮漂
 江河久雍决厬潏亦騰嚻么絃取偏張苦調搜啁噍
 鳥空而鼠即厥咎為詩訞喪亂亦云膴詩病不可瘳
 譬彼膏肓疾傳染非一朝嗚呼杜與韓萬古垂斗杓
[000-3a]
 北征南山詩泰華爭岧嶤流傳到扵今不得免慠嘲
 况乃唐後人嗤點誰能跳窮子抵尺璧凍人裂復陶
 熠燿點須彌可為渠畧標昌黎笑羣兒少陵訶汝曹
 嗟我老無力掩耳任呌呶王君𧺫東海七葉光漢貂
 騏驥奮蹴踏萬馬喑不驕識字函雅故審樂辨簫韶
 落𥿄為歌詩絳雲卷青霄自顧骨骼馬創殘卧東郊
 敢云老識路昏忘慙招邀河源出星海東流日滔滔
 誰蹠巨靈掌一手堙崩濤古學喪根幹流俗沸螗蜩
 偽體不別裁何以親風騷珠林既深深玉河復迢迢
 方當剪榛楛未可榮蘭苕瓦釜正雷鳴君其信所操
 勿以獨角麟嫓彼萬牛毛伊余久歸佛繙經守僧寮
[000-3b]
 棖觸為此詩狂言放調刁無乃禪病發放筆自抑搔
 𧺫挑常明燈懴除坐寒宵
[000-4a]
[000-5a]
方 厚所植 冥其
納衆㳅而洪纖不遺冠羣
言而聚精成 身著朝衫
頭戴笠孟縣睂山共標格
三百年來無此客宛陵梅庚
[000-6a]
漁洋山人精華録總目 門人候官林佶編
 卷一
 古體詩
 卷二
 古體詩
 卷三
 古體詩
 卷四
 古體詩
 卷五
 今體詩
[000-6b]
 卷六
  今體詩
 卷七
  今體詩
 卷八
  今體詩
 卷九
  今體詩
 卷十
  今體詩